saltar ao contido

Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 4 de abril de 2023

A  Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 4 de abril de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 50509 (11/PNC-004314)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para trasladar a todas as forzas políticas galegas con representación no Parlamento Europeo o seu desacordo con Bruxelas por actuar en contra dos intereses do sector pequeiro

BOPG n.º 465, do 08.03.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a trasladar a todas as forzas políticas galegas con representación no Parlamento Europeo o desacordo ante a oficialización de Bruxelas de vetar a pesca de arrastre nun terzo das augas dos Estados membros no 2024 e en todas as áreas mariñas protexidas da UE en 2030, por actuar sistematicamente en contra dos intereses do sector pesqueiro."​Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina