saltar ao contido

Acordo da ​​Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 14 de abril de 2023

A  Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 14 de abril de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade con modificacións

 

- 46937 (11/PNC-004051)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pérez López, Daniel e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa praga de térmites no Instituto de Educación Secundaria Alfredo Brañas, de Carballo

BOPG n.º 438, do 19.01.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

 

- Tan pronto sexa posible e, en todo caso, antes do inicio do curso 23-24, sen interferir na actividade académica, contrate unha actuación técnica e profesional para eliminar a praga de térmites ou caruncho que poida existir no IES Alfredo Brañas de Carballo.

- Acometa as actuacións necesarias nas fachadas do edificio para evitar a caída de cascotes."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina