saltar ao contido

Acordos da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 19 de abril de 2023

A  Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 19 de abril de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

 

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación sen modificacións

 

- 49887 (11/PNC-004245)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para seguir incorporando á sanidade pública equipos tecnolóxicos de cirurxía robotizada

BOPG n.º 458, do 22.02.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar avanzando na incorporación á sanidade pública galega de equipos tecnolóxicos punteiros de cirurxía robotizada, incidindo agora naqueles que dean soporte e mellores prestacións a profesionais e pacientes nas intervencións de cirurxía traumatolóxica".

 

- 51700 (11/PNC-004426)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis

Sobre a reclamación que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno de España para que resolva a situación do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade Física de Ferrol

BOPG n.º 475, do 30.03.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 10 votos a favor, 2 votos en contra e 0 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a reclamar ao Goberno de España que resolva a situación do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade Física (CAMF) de Ferrol relativa á falla de persoal que se está dando no centro e que repercute directamente na atención aos usuarios, cubrindo de xeito inmediato os postos vacantes existentes, dotar postos de traballo fixos para reducir a contratación temporal e acometer as reformas precisas para renovar as infraestruturas e medios técnicos".

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 50078 (11/PNC-004261)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da praza de matrona e do servizo de pediatría do Centro de Saúde da Baña

BOPG n.º 458, do 22.02.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:

 

1. Cubrir de inmediato a praza de matrona no centro de saúde da Baña e garantir a súa continuidade.

 

2. Cubrir o servizo de pediatría no Concello da Baña e garantir a cobertura das ausencias de persoal".


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina