saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 23 de abril de 2024

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 23 de abril de 2024, ás  10:00  horas, no pazo do Parlamento.

 

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 16 de abril de 2024, a orde do día da sesión é a seguinte:

 

Punto 1.      Dación de conta dos asuntos tramitados pola Deputación Permanente desde a disolución da Cámara da XI Lexislatura o 26 de decembro de 2023.

                   

Punto 2.      Proposicións non de lei

                   

2.1               425 (12/PNP-000008)

                    Grupo Parlamentario Popular de Galicia

                    Balseiro Orol, José Manuel e 8 máis

Sobre a demanda dirixida ao Goberno galego para que siga estendendo a Rede galega de atención temperá

                    Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9, do 11.04.2024

                   

2.2               468 (12/PNP-000021)

                    Grupo Parlamentario Popular de Galicia

                    Candia López, María Elena e 8 máis

Sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe facer ao Goberno central co fin de que modifique o Real decreto 637/2021, polo que se establecen as normas básicas de ordenación das granxas avícolas, no que concirne ás explotacións de autoconsumo

                    Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9, do 11.04.2024

                   

2.3               560 (12/PNP-000039)

                    Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

                    Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 5 máis

Sobre a demanda ao Goberno galego dunha auditoría externa en relación coas contratacións de emerxencia do sector público autonómico derivadas da pandemia da covid-19

                    Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9, do 11.04.2024

                                                                          

2.4               804 (12/PNP-000071)

                    Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

                    Iglesias Rey, Patricia e Castro Rey, Paloma

Sobre determinadas accións que o Goberno galego debe impulsar en relación co desenvolvemento da Lei 20/2022, do 19 de outubro, de memoria democrática

                    Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9, do 11.04.2024

                   

2.5               874 (12/PNP-000079)

                    Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

                    Abalde Alonso, Julio Ernesto e Longueira Castro, Silvia

Sobre as medidas que o Goberno galego debe adoptar co fin de favorecer o acceso á educación superior mediante o establecemento de axudas económicas e a revisión do sistema de taxas académicas

                    Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9, do 11.04.2024

                   

2.6               1135 (12/PNP-000108)

                    Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

                    Pontón Mondelo, Ana Belén e 15 máis

Sobre as demandas dirixidas á Xunta de Galicia en relación coa información que debe trasladar ao Parlamento de Galicia relativa aos concertos co Hospital Ribera Povisa, de Vigo, así como respecto das actuacións necesarias para cubrir por medio da rede pública a atención realizada por este centro

Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG n.º 9, do 11.04.2024

                   

Punto 3.      Interpelacións

                   

3.1               566 (12/INT-000001)

                    Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

                    Bará Torres, Xosé Luís e 6 máis

                    Sobre o desenvolvemento industrial e o seu impacto ambiental

                    Publicación da iniciativa, BOPG n.º 10, do 12.04.2024

                   

3.2               814 (12/INT-000023)

                    Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

                    Longueira Castro, Silvia e Espinosa Mangana, María Elena

                    Sobre o modelo das políticas en materia de dependencia

                    Publicación da iniciativa, BOPG n.º 10, do 12.04.2024

                   

3.3               908 (12/INT-000029)

                    Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

                    Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís

                    Sobre as estratexias para afrontar a actual crise de acceso á vivenda

                    Publicación da iniciativa, BOPG n.º 10, do 12.04.2024

                   

Punto 4.      Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta de Galicia

                   

4.1               1838 (12/POPX-000001)

                    Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

                    Gómez Besteiro, José Ramón

Sobre as liñas estratéxicas en materia económica e industrial de Galicia na presente lexislatura

                   

4.2               1841 (12/POPX-000002)

                    Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

                    Pontón Mondelo, Ana Belén

                    Sobre medidas que vai adoptar o Goberno para a rexeneración democrática

                   

Punto 5.         Preguntas ao Goberno

 

5.1               798 (12/POP-000089)

                    Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

                    Castro Rey, Paloma e 2 máis

Sobre o nivel de seguridade e de protección que ofrecen as sedes xudiciais galegas ás vítimas de violencia de xénero

                    Publicación da iniciativa, BOPG n.º 10, do 12.04.2024

                   

5.2               857 (12/POP-000103)

                    Grupo Parlamentario Popular de Galicia

                    Pomar Tojo, Carmen María e 8 máis

Sobre a valoración do pacto de investidura entre o PSOE e o PNV para transferir ao País Vasco a xestión do seu litoral ao tempo que o Goberno central ten paralizada a Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia

                    Publicación da iniciativa, BOPG n.º 10, do 12.04.2024

 

5.3               776 (12/POP-000083)

                    Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

                    Castro Rey, Paloma e 2 máis

                     Sobre a necesidade da construción dun pavillón cuberto no CEIP Ponte Sampaio para a práctica da actividade física do alumnado

 

5.4               1827 (12/PUP-000007)

                    Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

                    Iglesias Rey, Patricia e Méndez López, Lara

                     Sobre os fondos cos que a Xunta de Galicia prevé financiar o proxecto de Altri

 

5.5               742 (12/POP-000072)

                    Grupo Parlamentario Popular de Galicia

                    Pomar Tojo, Carmen María e 8 máis

Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego co obxectivo de que Galicia sexa incluída no Programa Viena, da Sareb, que prevé a construción de 3.500 vivendas para alugueiro accesible en dez comunidades

                   Publicación da iniciativa, BOPG n.º 10, do 12.04.2024

 

5.6              1622 (12/POP-000246)

                   Grupo Parlamentario Popular de Galicia

                   Pomar Tojo, Carmen María e 8 máis

                   Sobre o estado en que se atopan as obras dos eixes de mobilidade sustentable que se están a desenvolver nas cidades de Ourense, Santiago e Pontevedra

 

5.7               1170 (12/POP-000166)

                   Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

                   Presas Bergantiños, Noa Olalla e 2 máis

                   Sobre as medidas que o Goberno galego prevé adoptar para unha mellora na dotación material e profesional da nova Unidade de Coidados Intensivos do Complexo Hospitalario de Ourense

 

5.8              944 (12/POP-000127)

                   Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

                   Fernández Fernández, Secundino e 3 máis

                   Sobre a situación dos expedientes de solicitude das axudas dos ecorréximes correspondentes á nova fase da Política Agraria Común (PEPAC 2023-2027)

                   Publicación da iniciativa, BOPG n.º 10, do 12.04.2024

                  

5.9              1837 (12/PUP-000009)

                   Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

                   Pérez Fernández, Rosana           

                   Sobre as actuacións que prevé levar a cabo o Goberno galego no referido ás axudas económicas para as traballadoras e os traballadores do mar afectados polas chuvias persistentes producidas desde outubro

                   

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria a devandita reunión.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2024

 

 

 

Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente

 Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina