saltar ao contido

Paisaxe metafísico

Paisaxe metafísico, de Urbano Lugrís González un sorprendente óleo sobre táboa de grandes dimensións, nada usual entre a súa produción, datado en 1961 e firmado 'lugrís / áncora / 61.'[1], na parte inferior dereita. É unha obra característica do seu realismo máxico, no que as formas xeométricas e esquemáticas teñen un ar simbólico, pois dicía que pintaba «en galego», o que era tanto como dicir que lle resultaba imposible ser realista.


Paisaxe metafísico, de Urbano Lugrís González, un sorprendente óleo sobre tabla de grandes dimensiones, nada usual entre su producción, datado en 1961 y firmado 'lugrís / ancla / 61.'[1], en la parte inferior derecha. Es una obra característica de su realismo mágico, en el que las formas geométricas y esquemáticas tienen un aire simbólico, pues decía que pintaba «en gallego», lo que era tanto como decir que le resultaba imposible ser realista.

Autor Urbano Lugrís González
Data/Fecha 1961
Medidas 157x373 cm
Técnica|Material Óleo, táboa/tabla
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

O imaxinativo pintor vocacional e de bohemia vida, Urbano Lugrís González, nacido en Sada, A Coruña, en 1908, morreu case na pobreza, en 1973, en Vigo. Aquí malvivía dende 1965, catro anos despois de ter morto a súa muller, suceso que o abateu. Vincularase ao mundo das Misións Pedagóxicas da República con Rafael Dieste, facendo decorados do Teatro de Títeres. Foi un apaixonado lector, cunha imaxinación avivecida dende neno polo escritor Francisco Tettamancy y Gastón, padriño seu, mundo desde o que accede á pintura, sempre autodidacta. Escribe artigos e poesía co pseudónimo de Ulyses Fingal, o que denota as súas influencias gregas e atlánticas. En 1954 fundou a revista Atlántida na Coruña, con Mariano Tudela e José María Labra. Fixo exposicións e pintou por encargo numerosos murais, dende a taberna da Casa do Pescador en Malpica (A Coruña), ao políptico do Descubrimento para o Instituto de Cultura Hispánica, pasando polo comedor de empregados da conserveira Massó en Bueu (Pontevedra), e algunha igrexa ou algún banco como o Hispano-Suízo, logo cafetaría Vecchio, entre moitas outras, decorando tamén os camarotes do iate Azor, do xeneral Franco.

A este artista debémoslle unhas paisaxes de fermosa e enigmática beleza, preto dos mundos oníricos e surrealistas da pintura europea dos anos vinte e trinta, como a que loce na parede parlamentaria: Paisaxe metafísico, un sorprendente óleo sobre táboa de grandes dimensións, nada usual entre a súa produción, datado en 1961 e firmado 'lugrís / áncora / 61.'[1], na parte inferior dereita. É unha obra característica do seu realismo máxico, no que as formas xeométricas e esquemáticas teñen un ar simbólico, pois dicía que pintaba «en galego», o que era tanto como dicir que lle resultaba imposible ser realista... e así as augas do mar soben até o ceo, onde voa a andoriña e viven as constelacións e as estrelas. Nesta obra de paisaxe inventada, coa áncora afondando no universo metafísico e surrealista, hai referencias á súa costa coruñesa e tamén ao mar de Vigo coas Cíes, ante as que desprega unha mensaxe alusiva ao bautismo, en paralelo a Moisés, ao que alude no cadro dentro do cadro, e a cuncha-vieira que pendura da branca ponte no sétimo piar, que é o do Domingo, día da semana co que comeza o novo tempo, que se reinicia acotío, como a vida do coñecemento se inicia coas vogais, cultismos da súa linguaxe naif de aparencia inxenua, mais tan expresiva dun creador que valoraba sobre todo a fantasía expresada coa pincelada precisa, liviá, entre as finas liñas...


[1] Sic, co punto no final.

El imaginativo pintor vocacional y de bohemia vida, Urbano Lugrís González, nacido en Sada, A Coruña, en 1908, murió casi en la pobreza, en 1973, en Vigo. Aquí malvivía desde 1965, cuatro años después de haber muerto su mujer, suceso que lo abatió. Se vinculará al mundo de las Misiones Pedagógicas de la República con Rafael Dieste, haciendo decorados del Teatro de Títeres. Fue un apasionado lector, con una imaginación viva desde niño por el escritor Francisco Tettamancy y Gastón, padrino suyo, mundo desde el que accede a la pintura, siempre autodidacta. Escribe artículos y poesía con el seudónimo de Ulyses Fingal, lo que denota sus influencias griegas y atlánticas. En 1954 fundó la revista Atlántida en A Coruña, con Mariano Tudela y José María Viruta. Hizo exposiciones y pintó bajo encargo numerosos murales, desde la taberna de la Casa del Pescador en Malpica (A Coruña), al políptico del Descubrimiento para el Instituto de Cultura Hispánica, pasando por el comedor de empleados de la conservera Massó en Bueu (Pontevedra), y alguna iglesia o algún banco como el Hispano-Suizo, luego cafetería Vecchio, entre muchas otras, decorando también los camarotes del yate Azor, del general Franco.

A este artista le debemos unos paisajes de hermosa y enigmática belleza, cerca de los mundos oníricos y surrealistas de la pintura europea de los años veinte y treinta, como la que luce en la pared parlamentaria: Paisaxe metafísico, un sorprendente óleo sobre tabla de grandes dimensiones, nada usual entre su producción, datado en 1961 y firmado 'lugrís / ancla / 61.'[1], en la parte inferior derecha. Es una obra característica de su realismo mágico, en el que las formas geométricas y esquemáticas tienen un aire simbólico, pues decía que pintaba «en gallego», lo que era tanto como decir que le resultaba imposible ser realista ... y así las aguas del mar suben hasta el cielo, donde vuela la golondrina y viven las constelaciones y las estrellas. En esta obra de paisaje inventado, con el ancla ahondando en el universo metafísico y surrealista, hay referencias a su costa coruñesa y también al mar de Vigo con las Cíes, ante las que despliega un mensaje alusivo al bautismo, en paralelo a Moisés, a lo que alude en el cuadro dentro del cuadro, y la concha-vieira que cuelga del blanco puente en el séptimo pilar, que es el Domingo, día de la semana con el que comienza el nuevo tiempo, que se reinicia a todas horas, como la vida del conocimiento se inicia con las vocales, cultismos de su lenguaje naif de apariencia ingenua, pero tan expresiva, de un creador que valoraba sobre todo la fantasía expresada con la pincelada precisa, liviana, entre las finas líneas...


[1] Sic, con el punto al final.

saltar ao pe de páxina