saltar ao contido

Eloxio da Convivencia. Elemento mural I

Un conxunto escultórico, Eloxio da convivencia, recibe a parlamentarios e visitantes no espazo de entrada. Realizada en 2008, é obra de Silverio Rivas Alonso (Ponteareas, 1942). A tripartita obra semella unha aparición, dende a súa luminosa cor azul verdosa que disfraza a dureza metálica do bronce. As pezas dos lados son semellantes e teñen un ar complementario, como de cofres da central, sendo así un tríptico. Os perfís externos daquelas, rectos e limpos, gardan nas súas formas internas, como de altorrelevo, no seu interior, os ocos de ter sido moldes de flexibles e orgánicas figuras de cadenciosos e contidos movementos. Estas son a face e o envés de dous simbólicos corpos que se aproximan, co ar entre eles, para tocarse nun bico: é a reveladora unión de contrarios, tan necesaria para a convivencia. Trátase dunha polaridade dende a bipolaridade e as tres dimensións, coas que crea unha alegoría dende a unión de contrarios, cos puntos que acheguen as persoas e as súas ideas, onde está a necesaria solubilidade relacionada coa polaridade das moléculas, a da tolerancia. O artista fixo así, dende o encargo, unha obra dende o seu vocabulario plástico, e preocupacións, pois en numerosas ocasións tense centrado en temas de forzas entre contrarios, para buscar o equilibrio, dende os espazos baleiros e a materia en diálogo constante. Trátase de acadar a harmonía entre as calculadas tensións entre as forzas que tiran unhas doutras, proposta que emana desta peza en tres partes, como un todo.


Un conjunto escultórico, Eloxio da convivencia, recibe a parlamentarios y visitantes en el espacio de entrada. Realizada en 2008, es obra de Silverio Rivas Alonso (Ponteareas, 1942). La tripartita obra parece una aparición, desde su luminoso color azul verdoso que disfraza la dureza metálica del bronce. Las piezas de los lados son semejantes y tienen un aire complementario, como de cofres de la central, siendo así un tríptico. Los perfiles externos de estas, rectos y limpios, guardan en sus formas internas, como de altorrelieve, en su interior, los huecos de haber sido moldes de flexibles y orgánicas figuras de cadenciosos y contenidos movimientos. Estas son el haz y el envés de dos simbólicos cuerpos que se aproximan, con el aire entre ellos, para tocarse en un beso: es la reveladora unión de contrarios, tan necesaria para la convivencia. Se trata de una polaridad desde la bipolaridad y las tres dimensiones, con las que crea una alegoría desde la unión de contrarios, con los puntos que acerquen a las personas y sus ideas, donde está la necesaria solubilidad relacionada con la polaridad de las moléculas, la de la tolerancia. El artista hizo así, desde el encargo, una obra desde su vocabulario plástico, y preocupaciones, pues en numerosas ocasiones se ha centrado en temas de fuerzas entre contrarios, para buscar el equilibrio, desde los espacios vacíos y la materia en diálogo constante. Se trata de alcanzar la armonía entre las calculadas tensiones entre las fuerzas que tiran unas de otras, propuesta que emana de esta pieza en tres partes, como uno todo.

Autor Silverio Rivas Alonso
Data/Fecha 2008
Medidas 120x260x36 cm
Técnica|Material Bronce
Tipo Escultura
* Colección Parlamento de Galicia

Un conxunto escultórico, Eloxio da convivencia, recibe a parlamentarios e visitantes no espazo de entrada. Realizada en 2008, é obra de Silverio Rivas Alonso (Ponteareas, 1942). A tripartita obra semella unha aparición, dende a súa luminosa cor azul verdosa que disfraza a dureza metálica do bronce. As pezas dos lados son semellantes e teñen un ar complementario, como de cofres da central, sendo así un tríptico. Os perfís externos daquelas, rectos e limpos, gardan nas súas formas internas, como de altorrelevo, no seu interior, os ocos de ter sido moldes de flexibles e orgánicas figuras de cadenciosos e contidos movementos. Estas son a face e o envés de dous simbólicos corpos que se aproximan, co ar entre eles, para tocarse nun bico: é a reveladora unión de contrarios, tan necesaria para a convivencia. Trátase dunha polaridade dende a bipolaridade e as tres dimensións, coas que crea unha alegoría dende a unión de contrarios, cos puntos que acheguen as persoas e as súas ideas, onde está a necesaria solubilidade relacionada coa polaridade das moléculas, a da tolerancia. O artista fixo así, dende o encargo, unha obra dende o seu vocabulario plástico, e preocupacións, pois en numerosas ocasións tense centrado en temas de forzas entre contrarios, para buscar o equilibrio, dende os espazos baleiros e a materia en diálogo constante. Trátase de acadar a harmonía entre as calculadas tensións entre as forzas que tiran unhas doutras, proposta que emana desta peza en tres partes, como un todo.

É esta unha cor coa que o mestre de Ponteareas, con taller en Paramos-Tui, traballa de xeito expresivo dende hai anos, caso da súa coñecida obra Sementar herba na leira, en madeira de samba policromada, daquela na colección Caixanova, de Vigo. Silverio Rivas deu a comezar a traballar o bronce no taller de Xoán Piñeiro, mais antes xa estudara na Escola de Artes e Oficios da cidade olívica, onde tivo como mestre, entre outros, o escultor Camilo Nogueira, e anos máis tarde marcharía a Madrid para seguir estudos no Círculo de Bellas Artes. Dende finais dos anos setenta vive en París, onde casa e pon atelier. A súa linguaxe plástica está cos postulados próximos ao sentir da abstracción, mais é de xénese contemplativa, con obras que dende o baleiro estimulan a imaxinación, o que é consubstancial a un artista que ten anovado con ideas sobre a escultura modular, e articulada, achegándose ao gres, e tamén á madeira, por máis que sexan o granito e o bronce os seus materiais preferidos.

Dende o seu monumental traballo en formigón armado Proa ó mar, en Corrubedo- Ribeira, as súas grandes obras son traballos co granito, tanto rosa como claro: na Porta do Atlántico, na viguesa praza América, unha década despois, tres pezas da que a do arco co trílito da Idade do Ferro como inspiración é a única que se adoita coñecer; a Ara Solis, no parque escultórico da Torre de Hércules; a Capela Solis, en Marín; o Dolmen do novo milenio, no Parque da Música de Santiago, co gallo de ser declarada Compostela a cidade europea da cultura ese ano; o Horizonte para o sol, no campus da Cidade Universitaria de Vigo, nas Lagoas, Marcosende; e outros máis modestos, caso de A Pía, diante do CGAC, en Santiago, pasando polo conceptual monumento ás vítimas da represión na Alameda de Tui; e o monumento ao Bicentenario de Vigo, de 2010, obra xa de aceiro e pedra, baseada no símbolo heráldico do concello. Fixo outras como Equus 70, para a cidade alemá de Versmold, coa que está irmandada Tui, e foi un dos autores seleccionados para a exposición Gallaecia Pétrea, unha colectiva institucional da Xunta de Galicia, naquel mesmo ano na cidade da Cultura. A comezos da década do setenta comeza a expoñer en Caixavigo, e pasa despois á Toison de Madrid, e outras cidades como Oviedo, Xixón, León, A Coruña ou Lugo, para centrarse dende 1979 en París e outros países de Europa. Leva, pois, décadas con esta linguaxe conceptual, coa obra do escultor Brancusi como luz, e guiándose dende os seus achados e a súa propia intuición, coas que ten ido amosando as súas obras en exposicións dende München, Frankfurt, en Alemaña, na suíza Friburgo, Dublín, Ostende e Bruxelas, en Bélxica, até Porto e Lisboa, pasando por París e Montpellier. En 2005 Caixanova-Vigo dedicoulle unha exposición antolóxica, e no ano 2015 levou o Premio Laxeiro. Ultimamente anda a traballar pezas de formato reducido, co concepto do livián e o fráxil.

Un conjunto escultórico, Eloxio da convivencia, recibe a parlamentarios y visitantes en el espacio de entrada. Realizada en 2008, es obra de Silverio Rivas Alonso (Ponteareas, 1942). La tripartita obra parece una aparición, desde su luminoso color azul verdoso que disfraza la dureza metálica del bronce. Las piezas de los lados son semejantes y tienen un aire complementario, como de cofres de la central, siendo así un tríptico. Los perfiles externos de estas, rectos y limpios, guardan en sus formas internas, como de altorrelieve, en su interior, los huecos de haber sido moldes de flexibles y orgánicas figuras de cadenciosos y contenidos movimientos. Estas son el haz y el envés de dos simbólicos cuerpos que se aproximan, con el aire entre ellos, para tocarse en un beso: es la reveladora unión de contrarios, tan necesaria para la convivencia. Se trata de una polaridad desde la bipolaridad y las tres dimensiones, con las que crea una alegoría desde la unión de contrarios, con los puntos que acerquen a las personas y sus ideas, donde está la necesaria solubilidad relacionada con la polaridad de las moléculas, la de la tolerancia. El artista hizo así, desde el encargo, una obra desde su vocabulario plástico, y preocupaciones, pues en numerosas ocasiones se ha centrado en temas de fuerzas entre contrarios, para buscar el equilibrio, desde los espacios vacíos y la materia en diálogo constante. Se trata de alcanzar la armonía entre las calculadas tensiones entre las fuerzas que tiran unas de otras, propuesta que emana de esta pieza en tres partes, como uno todo.

Es este un color con el que el maestro de Ponteareas, con taller en Paramos-Tui, trabaja de manera expresiva desde hace años, caso de su conocida obra Sementar herba na leira, en madera de samba policromada, en la colección Caixanova, de Vigo. Silverio Rivas comenzó a trabajar el bronce en el taller de Xoán Piñeiro, pero antes ya había estudiado en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad olívica, donde tuvo como maestro, entre otros, el escultor Camilo Nogueira, y años más tarde se marcharía a Madrid para seguir sus estudios en el Círculo de Bellas Artes. Desde finales de los años setenta vive en París, donde se casa y pone su atelier. Su lenguaje plástico está con los postulados próximos al sentir de la abstracción, pero es de génesis contemplativa, con obras que desde el vacío estimulan la imaginación, lo que es consubstancial a un artista que ha renovado con ideas sobre la escultura modular, y articulada, acercándose al gres, y también a la madera, por más que sean el granito y el bronce sus materiales preferidos.

Desde su monumental trabajo en hormigón armado Proa ó mar, en Corrubedo- Ribeira, sus grandes obras son trabajos con el granito, tanto rosa como claro: en la Porta do Atlántico, en la viguesa Plaza de América, una década después, tres piezas de la que la del arco con el trílito de la Edad del Hierro como inspiración es la única que se suele conocer; Ara Solis, en el parque escultórico de la Torre de Hércules; la Capela Solis, en Marín; el Dolmen do novo milenio, en el Parque de la Música de Santiago, con motivo de ser declarada Compostela la ciudad europea de la cultura ese año; el Horizonte para o sol, en el campus de la Ciudad Universitaria de Vigo, en As Lagoas, Marcosende; y otros más modestos, caso de A Pía, delante del CGAC, en Santiago, pasando por el conceptual monumento a las víctimas de la represión en la Alameda de Tui; y el monumento al Bicentenario de Vigo, de 2010, obra ya de acero y piedra, basada en el símbolo heráldico del ayuntamiento. Hizo otras cómo Equus 70, para la ciudad alemana de Versmold, con la que está hermanada Tui, y fue uno de los autores seleccionados para la exposición Gallaecia Pétrea, una colectiva institucional de la Xunta de Galicia, en aquel mismo año en la Ciudad de la Cultura. A comienzos de la década de los setenta comienza a exponer en Caixavigo, y pasa después a la Toison de Madrid, y otras ciudades como Oviedo, Gijón, León, A Coruña o Lugo, para centrarse desde 1979 en París y otros países de Europa. Lleva, pues, décadas con este lenguaje conceptual, con la obra del escultor Brancusi como luz, y guiándose desde sus hallazgos y su propia intuición, con las que ha ido mostrando sus obras en exposiciones desde München, Fráncfort, en Alemania, en la suiza Friburgo, Dublín, Ostende y Bruselas, en Bélgica, hasta Porto y Lisboa, pasando por París y Montpellier. En 2005 Caixanova-Vigo le dedicó una exposición antológica, y en el año 2015 llevó el Premio Laxeiro. Últimamente trabaja piezas de formato reducido, con el concepto del liviano y el frágil.

saltar ao pe de páxina