saltar ao contido

Catedral

Autor Carlos Maside García
Data/Fecha Sen datar / Sin datar
Medidas 24x32 cm
Técnica|Material Gouache, Papel
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Carlos Maside García (Pontecesures-Pontevedra, 1897 - Santiago de Compostela, 1958). Comeza a publicar debuxos en Vida Gallega en 1918, cando cumpría co servizo militaren Madrid, faceta, a de caricaturista, que seguiu a cultivar en El Faro de Vigo. Viviu entre Compostela e a cidade olívica e deixouse influír polo Castelao viñetista. Deste contexto xurdirá a vista de Santiago que leva por título Catedral, unha pequena gran obra en gouache sobre papel, asinada por un gran M. e sen datar, obra que non é unha das vistas ao uso dende o parque da Ferradura, senón unha vedutta de síntese de Compostela, coa catedral e as súas torres, a fachada da facultade de Medicina, e os tellados de san Martiño Pinario detrás, facendo desaparecer a mole do Concello-Pazo de Raxoi, para colocar diante do conxunto catedralicio casas baixas, con hortas e árbores, murada a primeira por alta cerca, co que crea unha arcádica visión lonxe da tiranía do topográfico e fotográfico, coa terra en primeiro termo e o ceo enriba.

En 1925, en Vigo, a traballar para El Pueblo Gallego, está con Manuel Antonio, correspondente en Rianxo, e Rafael Dieste, tamén rianxeiro. Cando viaxe a París entre 1926 e 1927, cunha bolsa de estudos da Deputación pontevedresa para estudar pintura e gravado, coñecerá a pintura dos expresionistas e neocubistas, e ademais a arte de Gauguin e Van Gogh, dous dos pais da pintura moderna, mais identificarase coa arte dos novos realistas dentro das vangardas: Soutine, de Chirico e o primeiro Balthus. Posteriormente, con outra bolsa vai a Madrid e vive alí catro anos. Relaciónase con Dieste e cos artistas Souto e Laxeiro. De volta en Compostela, impartirá clases dende 1933 na Escola Elemental de Traballo, mais, comprometido por Galicia, co Partido Socialista e co Galeguista, será destituído en 1937, e vivirá dende entón nun exilio interior en Compostela, agravado pola mala saúde, o falecemento de familiares e a ruptura sentimental. Deixará a súa casa-taller na santiaguesa Rúa do Vilar por Vigo, onde abre un novo. Deste momento é a obra do Parlamento Calles de Vigo, pequeno óleo sobre lenzo feito arredor de 1948, e asinado co seu característico trazo (MAS IDE).[1] Está centrado nun cruzamento das vellas rúas de Vigo, como as que baixan cara á do Príncipe, estreitas e en pendente, que pinta con mulleres nas fiestras e nos balcóns, e unha gran planta nun balcón dos altos, elementos e figuras que, por máis causais que nos parezan, nel nunca o son. A obra está construída dende o peso das estruturas arquitectónicas amoreadas no exiguo espazo, que medran en altura, creando o sol os contrastes da luz e penumbra nas fachadas e as contras pintadas, nunha linguaxe realista cun emprego da mancha de síntese expresionista. Co nacemento da Editorial Galaxia en Vigo, en 1950, Maside comprométese nela como director artístico. Participará, con dúas obras, na exposición Artistas Galegos en 1951, en Buenos Aires. A súa enfermidade agrávase nos anos seguintes e morre finalmente na súa amada Compostela.

O artista de Pontecesures fai unha aposta con criterio e rigor para achar a esencia das imaxes que superen os tópicos costumistas, sen importarlle que se trate da paisaxe de Samil, dun grupo de mulleres nun lavadoiro público ou un bodegón, como na terceira obra súa que posúe o Parlamento, de rotundos perfís que teñen a estética do granito na base: Flores, asinado (MASIDE)[2] sen datar, óleo sobre lenzo. Eis un xerro cristalino con forma de copa, no que vai un bouquet composto de roseiras, de cor rosa a central, douradas aos lados, amarela clara detrás, e outra da mesma cor, xa vencida e comezando a esfollarse, debaixo, todas entre follas verdes e sen espiñas..., que se recortan contra unha luminosa parede, composición que se asenta no bordo dunha mesa con cristal, que ten unha caixa de mistos, para que acendamos nosoutros a luz de Galicia, que o artista fai entrar aquí pola dereita, dende unha fiestra invisible. Unha obra que é, na súa esencia, a nova pintura galega en clave de auténtico manifesto.


[1] Sic!

[2] Todo xunto agora mais co S de maior tamaño.

Carlos Maside García (Pontecesures-Pontevedra, 1897 - Santiago de Compostela, 1958). Comienza a publicar dibujos en Vida Gallega en 1918, cuando cumplía con el servicio militar en Madrid, faceta, la de caricaturista, que continuó cultivando en El Faro de Vigo. Vivió entre Compostela y la ciudad olívica y se dejó influir por el Castelao viñetista. De este contexto surgirá la vista de Santiago que lleva por título Catedral, una pequeña gran obra en gouache sobre papel, firmada por una gran M. y sin datar, obra que no es una de las vistas al uso, desde el parque de la Herradura, si no una vedutta de síntesis de Compostela, con la catedral y sus torres, la fachada de la facultad de Medicina y los tejados de San Martín Pinario detrás, haciendo desaperecer la mole del Ayuntamiento-Pazo de Raxoi, para colocar delante del conjunto catedralíceo cosas bajas, como huertas y árboles, amurallada la primera por una alta cerca, con lo que crea una arcádica visión lejos de la tiranía de lo topográfico y fotográfico, con la tierra en primer término y el cielo arriba.

En 1925, en Vigo, trabaja para El Pueblo Gallego, con Manuel Antonio, corresponsal en Rianxo, y Rafael Dieste, también rianxeiro. Cuando viaje a París entre 1926 e 1927, con una beca de estudios de la Diputación pontevedresa para estudiar pintura y grabado, conocerá la pintura de los expresionistas y neocubistas, y además el arte de Gauguin y Van Gogh, dos de los padres de la pintura moderna, pero se identificaría con el arte de los nuevos realistas dentro de las vanguardias: Soutine, de Chirico y el primer Balthus. Posteriormente, con otra beca se va a Madrid y vive allí cuatro años. Se relaciona con Dieste y con los artistas Souto y Laxeiro. De vuelta en Compostela, impartirá clases desde 1933 en la Escuela Elemental de Trabajo, pero, comprometido por Galicia, con el Partido Socialista e con el Galeguista, será destituído en 1937, y vivirá desde entonces en un exilio interior en Compostela, agravado por la mala salud, el fallecimiento de familiares y la ruptura sentimental. Dejará su casa-taller en la santiaguesa Rúa do Vilar por Vigo, donde abre uno nuevo. De este momento es la obra del Parlamento Calles de Vigo, pequeño óleo sobre lienzo hecho alrededor de 1948, y firmado con su característico trazo (MAS IDE).[1] Está centrado en un cruce de viejas calles de Vigo, como las que bajan hacia la del Príncipe, estrechas y en pendente, que pinta con mujeres en la ventanas y balcones, y una gran planta en uno de los balcones altos, elementos y figuras que, por más casuales que nos parezcan, en él nunca lo son. La obra esta constrída desde el peso de las estructuras arquitectónicas amontonadas en un espacio exiguo, que crecen en altura, creando con el sol los contrastes de penumbra en las fachadas y en las contraventanas pintadas, en un lenguaje realista con el uso de la mancha de síntesis expresionista. Con el nacimiento de la Editorial Galaxia en Vigo, en 1950, maside se compromete como director artístico. Participará con dos obras en la exposición Artistas Galegos en 1951, en Buenos Aires. Su enfermedad se agrava en los años siguientes y finalmente fallece en su amada Compostela.

El artista de Pontecesures hace una apuesta con criterio para hallar la esencia de las imágenes que superen los tópicos contumbristas sin importarle que se trate del paisaje de Samil, de un grupo de mujeres en un lavadero público o un bodegón, como en la tercera obra que posee el Parlamento, de rotundos perfiles que tienen la estética del granito en la base: Flores, firmado (MASIDE)[2] sin datar, óleo sobre lienzo. Una jarra cristalina con forma de copa, en el que va un bouquet compuesto de rosas, de color rosa la central, doradas a los lados, amarillo claro las de atrás y otra del mismo color, ya vencida y comenzando a deshojarse, debajo, todas entre hojas verdes y sin espinas... que se recortan contra una luminosa pared, composición que se asienta en el borde de una mesa con cristal, que tiene una caja de cerillas, para que encendamos nosotros la luz de Galicia, que el artista hace entrar aquí por la derecha, desde una ventana invisible. Una obra que es, en su esencia, una nueva pintura gallega en clave de auténtico manifiesto.


[1] Sic!

[2] Todo junto ahora pero con la S de mayor tamaño.

saltar ao pe de páxina