saltar ao contido

Camiñante VII

Algúns dos temas máis coñecidos do artista Antón Pulido Novoa están nas paredes do Parlamento, caso do músico que toca o clarinete nun acantilado, ou do home que camiña baixo os nubeiros. A primeira é Camiñante VII, obra de 2005. A figura vén cara a nós, camiñante dunha senda estelar retroiluminada, baixo dun ceo no que escintilan as estrelas. E detense nun punto invisible entre as lúas exteriores, antes de pisar a senda luminosa, chea de cores, que anticipan as súas Kermeses.


Algunos de los temas más conocidos del artista Antón Pulido Novoa están en las paredes del Parlamento, caso del músico que toca el clarinete en un acantilado, o del hombre que camina bajo los nubeiros. La primera es Caminante VII, obra de 2005. La figura viene hacia nosotros, caminante de una senda estelar retroiluminada, bajo de un cielo en el que escintilan las estrellas. Y se detiene en un punto invisible entre las lunas exteriores, antes de pisar la senda luminosa, montón de colores, que anticipan sus Kermeses.

Autor Antón Pulido Novoa
Data/Fecha 2005
Medidas 150x150 cm
Técnica|Material Acrílico, lenzo/lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

O artista Antón Pulido Nóvoa (n.1944), vigués urbano mais ourensán de corazón rural de Bóveda de Amoeiro, comeza nunha primeira fase de mestre no rural ourensán até que o seu traballo docente o levará a Barcelona, onde afonda na formación plástica inicial de Ourense, licenciándose en 1983 de pintura e gravado na Facultade de Belas Artes de Sant Jordi. É na segunda, xa en Vigo de docente de debuxo, deseñador gráfico no mundo editorial e obrigas culturais colectivas como director xeral de Cultura, e logo director do Centro Galego de Arte Contemporánea en Compostela. Malia todo iso, ten unha traxectoria plástica longa, na que hai de son de fondo unha pescuda da beleza dende o xesto pictórico e cromático, expresada con segredos ritmos musicais, concepto este que é neste artista unha constante.

Algúns dos seus máis coñecidos temas están nas paredes do Parlamento, caso do músico que toca o clarinete nun acantilado, ou do home que camiña baixo os nubeiros. A primeira é Camiñante VII, obra de 2005. A figura vén cara a nós, camiñante dunha senda estelar retroiluminada, baixo dun ceo no que escintilan as estrelas. E detense nun punto invisible entre as lúas exteriores, antes de pisar a senda luminosa, chea de cores, que anticipan as súas Kermeses. Nesta arte de fitos sutís e simbólicos móvese o artista nos últimos anos. Antes o seu eran angulacións expresionistas con encadres cinematográficos en composicións sempre figurativas, familiares ou de espazos urbanos nos anos setenta e oitenta, década esta na que comezan as parellas e os solitarios, que son alegoría no seu conxunto e símbolos para a terra galega, seres en situacións extremas enfrontados á súa rocha Tarpeia, actuando o artista con cores fauve coma se dun Quirón se tratase. Así tamén noutra obra, Músico, de 2008. O seu camiñar creativo, con carpetas de gravados e grandes exposicións, ten un punto de inflexión coa Praza das Apertas en Vigo, de 2015-2016, coas súas vitais quermeses, creación urbanística que está no espírito do noso tempo.

El artista Antón Pulido Nóvoa (n.1944), vigués urbano pero ourensano de corazón rural de Bóveda de Amoeiro, comienza en una primera fase de maestro en el rural ourensano hasta que su trabajo docente lo lleva a Barcelona, donde profundiza en la formación plástica inicial de Ourense, licenciándose en 1983 en pintura y grabado en la Facultad de Bellas Artes de Sant Jordi. Ya en Vigo de docente de dibujo, trabaja de diseñador gráfico en el mundo editorial a la vez que atiende sus obligaciones culturales colectivas como director general de Cultura y director del Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Compostela. A pesar de todo eso, tiene una trayectoria plástica larga, en la que hay de sonido de fondo una pesquisa de belleza desde el gesto pictórico y cromático, expresada con secretos ritmos musicales, concepto este que es una constante en este artista.

Algunos de sus más conocidos temas están en las paredes del Parlamento, caso del músico que toca el clarinete en un acantilado, o del hombre que camina bajo los nubeiros. La primera es Caminante VII, obra de 2005. La figura viene hacia nosotros, caminante de una senda estelar retroiluminada, bajo de un cielo en el que escintilan las estrellas. Y se detiene en un punto invisible entre las lunas exteriores, antes de pisar la senda luminosa, montón de colores, que anticipan sus Kermeses. En este arte de hitos sutiles y simbólicos se mueve el artista nos últimos años. Antes el suyo eran angulacións expresionistas con enmarques cinematográficos en composiciones siempre figurativas, familiares o de espacios urbanos en los años setenta y ochenta, década esta en la que comienzan las parejas y los solitarios, que son alegoría en su conjunto y símbolos para la tierra gallega, ser en situaciones extremas enfrentados a su roca Tarpeia, actuando el artista con colores fauve como si de un Quirón se tratara. Así también en otra obra, Músico, de 2008. El suyo caminar creativo, con carpetas de grabados y grandes exposiciones, tiene un punto de inflexión con la Plaza de los Abrazos en Vigo, de 2015-2016, con sus vitales quermeses, creación urbanística que está en el espíritu de nuestro tiempo.

saltar ao pe de páxina