saltar ao contido

Constitúense as comisións non permanentes de seguridade viaria, igualdade e discapacidade

Santiago, 29 de novembro de 2016.- O Parlamento de Galicia acolleu esta mañá a constitución de tres comisións non permanentes: a Comisión non permanente de estudo para a seguridade viaria en Galicia; a Comisión non permanente de estudo para a igualdade e para os dereitos das mulleres; e a Comisión especial non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade e elaboración de novas propostas a prol da integración das persoas con discapacidade.
 
Durante a mañá de hoxe tamén e elixiu a Presidencia e Vicepresidencia da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
 
A composición destes órganos é a seguinte:
 
Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

Mesa
Presidenta: Dona Paula Prado del Río (P)
Vicepresidenta: Dona Luca Chao Pérez (EM)
Secretario: Don Xosé Luis Bará Torres (BNG)
 
Vogais
G.P. Popular de Galicia (P):
Don Martín Fernández Prado
G.P. de En Marea (EM):
Don Luis Villares Naveira
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
Don Raúl Fernández Fernández
Dona Patricia Vilán Lorenzo
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona María Montserrat Prado Cores
 
Comisión non permanente de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres
 
Mesa
Presidenta: Dona Cristina Isabel Romero Fernández (P)
Vicepresidenta: Dona María Dolores Toja Suárez (S)
Secretaria: Dona Olalla Rodil Fernández (BNG)
 
Vogais
G.P. Popular de Galicia (P):
Dona Paula Prado del Río
G.P. de En Marea (EM):
Don Marcos Cal Ogando
Dona Paula Quinteiro Araújo
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
Dona María Luisa Pieres López
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona Noa Presas Bergantiños
 
Comisión non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade e elaboración de novas propostas a prol da integración das persoas con discapacidade
 
Mesa
Presidenta: Dona Marta Rodríguez Arias (P)
Vicepresidenta: Dona Carmen Santos Queiruga (EM)
Secretario: Don José Antonio Quiroga Díaz (S)
 
Vogais
G.P. Popular de Galicia (P):
Dona Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez
G.P. de En Marea (EM):
Dona Paula Vázquez Verao
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
Dona Noela Blanco Rodríguez
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona María Montserrat Prado Cores
Don José Luis Rivas Cruz
º

A Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 29 de novembro de 2016, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de elección, designación e proposta nomeamento

Elección membros da Mesa
 
Elección de presidente
Don Aurelio Alfonso Núñez Centeno (G.P. Popular de Galicia)
 
Elección de vicepresidente
Don César Manuel Fernández Gil (G.P. Popular de Galicia)
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina