saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 26 de febreiro de 2019

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 26 de febreiro de 2019, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 19 de febreiro de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1.  Textos lexislativos
 
1.1 Debate de totalidade do Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia (doc. núm, 44223, 10/PL-000012)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 431, do 14.02.2019
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, orgánica de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria (doc. núm. 44486, 10/PPLC-000012)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 424, do 01.02.2019
 
Punto 2. Comparecencia
 
 37714 (10/CPP-000080)
 Da Sra. conselleira de Política Social, por petición propia, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 46358 (10/MOC-000127)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación da sanidade pública en Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 43841, publicada no BOPG n.º 417, do 23.01.2019, e debatida na sesión plenaria do 12.02.2019)
 
3.2 46415 (10/MOC-000128)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación do servizo de pediatría no Sistema galego de Saúde. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 41288, publicada no BOPG n.º 397, do 13.12.2018, e debatida na sesión plenaria do 12.02.2019)

Punto 4. Proposicións non de lei
 

4.1 41015 (10/PNP-003097)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a atención á saúde das mulleres con perspectiva de xénero
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 05.12.2018
 
4.2 41203 (10/PNP-003113)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas peaxes das autoestradas autonómicas AG-57, Puxeiros-Val Miñor, e AG-55, A Coruña-Carballo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 397, do 13.12.2018
 
4.3 41848 (10/PNP-003169)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a reducir o tempo de emisión dos informes das unidades de valoración do Imelga, así como respecto da dotación dos equipos de Pontevedra e da Coruña con máis profesionais e da creación dun equipo exclusivo de unidades de valoración integral do Imelga en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 405, do 03.01.2019
 
4.4 44588 (10/PNP-003333)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia e a demanda que debe realizar ao Goberno central respecto das propostas de legalización e de normalización da práctica dos ventres de alugueiro ou xestación subrogada
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 423, do 31.01.2019
 
4.5 44792 (10/PNP-003349)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 15 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa decisión da empresa Naturgy de pechar a central térmica de Meirama e construír nos seus terreos un parque eólico e unha central de biogás.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 423, do 31.01.2019
 
4.6 45617 (10/PNP-003423)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co feminismo galego e as convocatorias de folga de mulleres de marzo de 2019, así como as demandas que debe realizar á Xunta de Galicia ao respecto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019
 
4.7 45754 (10/PNP-003436)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para mellorar as condicións das traballadoras de servizos no fogar e solicitar do Goberno de España a inclusión destas no Réxime Xeral da Seguridade Social e no Estatuto do Traballador, así como que se asine o Convenio 189 da Organización Internacional do Traballo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019
 
4.8 45756 (10/PNP-003437)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 García Míguez, María Ángeles e 7 máis
 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia e demandar ao Goberno do Estado para o fomento da inserción laboral das mulleres en condicións de igualdade e a conciliación da vida persoal, familiar e laboral
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 43899 (10/INT-001440)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
 Sobre o incremento da mortalidade nas estradas galegas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
5.2 25183 (10/INT-000821)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre a política da Xunta de Galicia para a igualdade laboral e salarial entre mulleres e homes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 260, do 14.02.2018
 
5.3 44014 (10/INT-001442)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
 Sobre o tratamento das informacións en materia de igualdade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 417, do 23.01.2019
 
5.4 44310 (10/INT-001449)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre as medidas que debe executar e impulsar a Xunta de Galicia para a mellora da formación continua do persoal dos centros de información ás mulleres
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 423, do 31.01.2019
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 46484 (10/POPX-000130)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as previsións do Goberno galego de respectar as mulleres que defenden a igualdade cunha folga o 8 de marzo de 2019
 
6.2 46485 (10/POPX-000131)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de enfrontar a crise de natalidade que experimenta Galicia
 
6.3 46486 (10/POPX-000132)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación co exercicio por parte das mulleres do dereito á folga o día 8 de marzo de 2019
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 46451 (10/PUP-000225)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre as razóns da Xunta de Galicia para pagar os gastos xerados pola vivenda do fiscal xefe da Audiencia Provincial de Ourense
 
7.2 45329 (10/PUP-000221)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto das execucións orzamentarias do Ministerio de Fomento na comunidade autónoma de Galicia nos anos 2015, 2016 e 2017
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 427, do 06.02.2019
 
7.3 46428 (10/PUP-000224)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para rectificar a cronificación da precariedade laboral, da temporalidade e da fenda salarial das mulleres
 
7.4 42110 (10/POP-004879)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
 Sobre a valoración pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Estratexia galega de convivencia-Educonvives 2015-2020
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 410, do 14.01.2019
 
7.5 44402 (10/POP-005302)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e 2 máis
 Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia respecto da educación afectivo-sexual que está a recibir a mocidade galega
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 423, do 31.01.2019
 
7.6 45504 (10/POP-005425)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación da afectividade e da educación sexual en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019
 
7.7 45585 (10/POP-005435)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
 Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación da atención primaria na Mariña lucense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019
 
7.8 46483 (10/PUP-000226)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen e 7 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da garantía dos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres
 
7.9 44888 (10/POP-005358)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre o aumento do número de persoas usuarias de comedores sociais ao longo de 2018
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 427, do 06.02.2019
 
7.10 45252 (10/POP-005416)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto da visita a Vigo realizada pola ministra de Sanidade o día 28 de xaneiro de 2019
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2019
 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina