saltar ao contido

Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 9 de abril de 2019


3.1 48321 (10/MOC-000135)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación co emprego no sector do telemárketing. (Moción consecuencia da Interpelación n.º 47129, publicada no BOPG n.º 441, do 06.03.2019, e debatida na sesión plenaria do 26.03.2019)
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dar  cumprimento  de  inmediato  aos  acordos  tomados  na  Comisión  6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 21 de marzo”.

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina