saltar ao contido

Acordos da Comisión 1ª. Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior celebrada o día 04-06-2019

A  Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 4 de xuño de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 48682 (10/PNC-003932)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co xogo da billarda
BOPG n.º 458, do 09.04.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos  12  deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento insta á Xunta de Galicia a:
1. Recoñecer a billarda como modalidade deportiva.
2. Abrir un proceso de diálogo coas entidades que traballan no eido dos deportes tradicionais para avaliar a posibilidade de crear una Federación Galega de Deportes Autóctonos.
3. Desenvolver un programa de divulgación e expansión da billarda no ámbito educativo e no conxunto da sociedade. Para tal fin, extender a toda Galiza o módulo creado pola Secretaría Xeral de Deportes (dentro do programa XOGADE), difundido pola Consellería de Educación no ámbito da Delegación de Pontevedra, de divulgación do xogo da billarda no ámbito escolar.
4. Fomentar e apoiar as competiciións de billarda que se desenvolven en Galiza, así como o intercambio con otros países.
5. Incluír os espazos para o xogo da billarda no Plan de Infraestruturas Deportivas de Galiza."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina