saltar ao contido

Acordos da Comisión 5ª. Sanidade, Política Social e Emprego celebrada o día 05.06.2019

A  Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 5 de xuño de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 47259 (10/PNC-003813)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego diante do Concello de Abadín co fin de garantir a accesibilidade dunha vivenda da parroquia de Abeledo situada no barrio do Couto

BOPG n.º 444, do 13.03.2019
- 47740 (10/PNC-003860)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego diante do Concello de Abadín en relación co impacto das obras realizadas nunha pista na accesibilidade dunha vivenda da parroquia de Abeledo situada no barrio do Couto
BOPG n.º 446, do 21.03.2019
 
Sométese a votación o texto transaccionado e resultan aprobadas con modificacións respecto dos textos orixinais, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao concello de Abadín para que proceda á subsanación dos efectos negativos das obras realizadas que imposibilitan o acceso á súa vivenda  dunha persoa con discapacidade no lugar de Couto na parroquia de Abeledo."
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina