saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 8 de outubro de 2019

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 8 de outubro de 2019, ás  10:00  horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 1 de outubro de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Texto lexislativo
 
Debate de totalidade do Proxecto de lei de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario (doc. núm. 52558, 10/PL-000017)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 507, do 18.07.2019
 Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 536, do 24.09.2019
 
 Punto 1 bis
 
Debate e votación do límite máximo de gasto non financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, de conformidade co establecido no artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira (doc. núm. 56745 e 56976, 10/LGNF-000004)
Publicación no BOPG núm. 542, do 04.10.2019)

 
Punto 2. Comparecencia
 
 56743 (10/CPP-000110)
 Do Sr. conselleiro de Economía, Emprego e Industria, por petición propia, para dar conta da grave situación xerada en Galicia ante as políticas do Goberno central que están a provocar o peche das centrais térmicas das Pontes de Meirama e a necesidade dunha transición enerxética xusta
 
Punto 3. Moción
 

 55719 (10/MOC-000157)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a mellora continua do sistema educativo galego. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 53912, publicada no BOPG nº 521, do 29.8.2019, e debatida na sesión plenaria do 10.9.2019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 533, do 18.09.2019
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 33899 (10/PNP-002566)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre o Plan de normalización da lingua galega na mocidade e as medidas que debe adoptar o Goberno galego en materia de política lingüística entre a poboación infantil
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018

4.2 52240 (10/PNP-003907)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Rodríguez Estévez, David
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa xestión dos xurros e residuos procedentes das explotacións de gandería intensiva que se esta a levar a cabo na comarca da Limia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 502, do 10.07.2019
 
4.3 52566 (10/PNP-003928)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 8 máis
 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas á incorporación no Anteproxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia dun artigo no cal se estableza a creación dun observatorio galego de xogos que teña entre as súas funcións elaborar un protocolo de menores en materia de xogo e un informe anual sobre o xogo na comunidade autónoma
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 508, do 19.07.2019
 
4.4 54445 (10/PNP-004031)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa evolución que presentan os desequilibrios territoriais en Galicia e o despoboamento dalgunhas comarcas, así como a garantía do acceso aos servizos básicos ao conxunto da poboación na totalidade do territorio
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 524, do 04.09.2019
 
4.5 55264 (10/PNP-004086)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vega Pérez, Daniel e 13 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para garantir a actividade dos centros produtivos e os postos de traballo das factorías de Alcoa en San Cibrao e un marco enerxético estable e competitivo, así como a aprobación dun estatuto de apoio ás empresas electrointensivas.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 528, do 11.09.2019
 
4.6 55437 (10/PNP-004101)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto das supostas irregularidades detectadas pola veciñanza de Sobrado dos Monxes en relación coas balsas de lodos de distinta procedencia existentes nos montes do concello
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 533, do 18.09.2019
 
4.7 55452 (10/PNP-004104)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co custo económico que supón para as familias o inicio do curso escolar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 533, do 18.09.2019
 
4.8 55466 (10/PNP-004106)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Chao Pérez, Luca e Quinteiro Araújo, Paula
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a actividade naval e os postos de traballo no estaleiro Vulcano, así como para abordar unha política conxunta para o sector
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 533, do 18.09.2019
 
4.9 55584 (10/PNP-004113)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas prazas de médicos internos residentes habilitadas polo Goberno central para o ano 2020
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 533, do 18.09.2019
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 49605 (10/INT-001661)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa oferta de solo empresarial e a implantación e fixación de empresas en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 
5.2 52785 (10/INT-001749)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar o Servizo Galego de Saúde en relación co concerto asinado con Povisa para garantir unha atención sanitaria de calidade á poboación que ten adscrita
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 512, do 29.07.2019
 
5.3 52802 (10/INT-001751)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar as actuais condicións laborais no sector do telemarketing, así como para evitar a deslocalización e a perda de postos de traballo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 512, do 29.07.2019
 
5.4 52893 (10/INT-001758)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Torregrosa Sañudo, Julia e Quinteiro Araújo, Paula
 Sobre as políticas de emprego que vai poñer en marcha o Goberno galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 512, do 29.07.2019
 
5.5 56086 (10/INT-001882)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co recoñecemento de universidades privadas dentro do Sistema universitario de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 538, do 27.09.2019
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 56658 (10/POPX-000164)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Sánchez García, Antón
 Sobre a política industrial do Goberno galego
 
6.2 56741 (10/POPX-000165)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a resposta que está a dar o Goberno galego á crise industrial que vive Galicia
 
6.3 56742 (10/POPX-000166)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Caballero Miguez, Gonzalo
 Sobre a autocrítica que fai o Goberno galego da súa xestión para rectificar o rumbo político da Xunta de Galicia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 56049 (10/POP-006639)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da cobertura informativa dada pola CRTVG sobre a morte en Valga de tres mulleres vítimas da violencia machista
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 538, do 27.09.2019
 
7.2 53538 (10/POP-006315)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
 Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego en relación co trazado da Vía Ártabra para conectar os polígonos de Espíritu Santo (Cambre) e Bergondo coa A-6
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
7.3 54851 (10/PUP-000263)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
 Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos datos do investimento estranxeiro en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 524, do 04.09.2019
 
7.4 52365 (10/POP-006105)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia diante da diminución da actividade da central térmica das Pontes e das súas repercusións no sector auxiliar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 509, do 22.07.2019
 
7.5 54031 (10/POP-006414)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para evitar os efectos en Galicia da deslocalización de servizos de provisión e xestión de rede da empresa de telefonía R Cable
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
7.6 54848 (10/PUP-000262)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vega Pérez, Daniel e 7 máis
 Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia diante do Goberno central para o mantemento da actividade da industria electrointensiva, en especial, a da planta de Alcoa en San Cibrao
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 524, do 04.09.2019
 
7.7 56668 (10/PUP-000265)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as medidas que vai desenvolver a Xunta de Galicia para afrontar a crise da empresa Barreras na comarca de Vigo
 
7.8 56723 (10/PUP-000267)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Casal Vidal, Francisco e 3 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta e marcha dun grupo de traballo para o desenvolvemento do Mapa de transición sostible de Galicia (CLEW-Galicia) e a súa aplicación concreta na hipercomarca das Pontes-Ferrolterra-Eume-Ortegal
 
7.9 52620 (10/POP-006131)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rey Varela, José Manuel e 10 máis
 Sobre a situación en que se atopa o expediente e os prazos que manexa a Consellería de Sanidade para comezar as obras de remodelación do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 513, do 30.07.2019
 
7.10 53097 (10/POP-006237)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da actual situación no funcionamento de Povisa
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
7.11 56703 (10/PUP-000266)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a garantía polo Goberno galego do mantemento da calidade asistencial esixible e o emprego no Hospital Povisa de Vigo
 
7.12 56735 (10/PUP-000268)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
 Sobre a información da Consellería de Sanidade referida á posible venda do Hospital Povisa de Vigo e, se é o caso, as medidas previstas ao respecto 
7.13  55266 (10/POP-006562)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Oubiña Solla, Rosa e 6 máis
Sobre os obxectivos fundamentais da Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 533, do 18.09.2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 1 de outubro  de 2019
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina