saltar ao contido

Acordos da Comisión 2ª. Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 17 de outubro de 2019


A  Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 17 de outubro de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de natureza normativa
 
Proxecto de lei
 
Designación da Ponencia
 
- 52558 (10/PL-000017)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario
BOPG n.º 507, do 18.07.2019
 
G.P. Popular de Galicia (P):
D. Gonzalo Trenor López (titular)
D. Martín Fernández Prado (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia(S):
D. Luis Manuel Álvarez Martínez (titular)
D.ª Patricia Vilán Lorenzo (suplente)
 
G.P. Grupo Común da Esquerda (CGE):
D. Marcos Cal Ogando (titular)
D. Antón Sáchez García(suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
D. Xosé Luis Bará Torres(titular)
D.ª Montserrat Prado Cores (suplente)
 
G.P. Mixto (M):
D. David Rodríguez Estévez (titular)
D. Luis Villares Naveira (suplente)

Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 52004 (10/PNC-004157)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a actualización e o desenvolvemento normativo da Lei 10/2003, do 26 de decembro, sobre o acceso ao contorno das persoas con discapacidade acompañadas de cans de asistencia
BOPG n.º 498, do 04.07.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
 
1.- Proceder, antes do remate da lexislatura, ao desenvolvemento normativo en materia de acceso á contorna das persoas con discapacidade acompañadas de cans de asistencia, abrindo ao efecto un procedemento participativo de cara a ese desenvolvemento.
 
2.- Promover campañas informativas, divulgativas e educativas relacionadas cos beneficios, dereitos e obrigas no uso de cans de asistencia e dirixidas especialmente aos centros de ensino e a sectores como hostalería, comercio, transporte e servizos públicos".
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 55693 (10/PNC-004429)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 8 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa peaxe da A-9 en Redondela, así como as obras compensatorias acordadas entre o Ministerio de Fomento e o Concello
BOPG n.º 538, do 27.09.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España solicitando a eliminación inmediata da peaxe de Redondela, dando cumprimento ao acordo unánime tomado polo pleno do Parlamento de Galicia e ao compromiso asumido polo Goberno de Mariano Rajoy, así como a execución das obras compensatorias acordadas entre o Ministerio de Fomento e o Concello de Redondela".

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina