saltar ao contido

Acordos da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes, celebrada o 17 de decembro de 2020

A  Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 17 de decembro de 2020, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 5781 (11/PNC-000692)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e seis máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Medio Rural para apoiar a produción e comercialización dos produtos agroalimentarios galegos
BOPG n.º 56, do 02.12.2020
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Consellería do Medio Rural á creación de canles alternativas de comercialización nos mercados como vías de apoio á produción e comercialización dos produtos galegos así como a impulsar plataformas dixitais como canles adicionais de venda
Procedementos de elección, designación e proposta nomeamento

Elección membros da Mesa
 
Elección de vicepresidente
 
-  (11/CEEM-000027)
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Elección da Vicepresidencia da Comisión
Don Rubén Lorenzo Gómez

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina