saltar ao contido

Convocatorias das sesións plenarias específica e ordinaria do Parlamento de Galicia previstas para o 26 de outubro de 2021

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión plenaria específica, o próximo día 26 de outubro de 2021, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 20 de outubro de 2021, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
  Punto único: Designación de senador ou senadora representante da Comunidade Autónoma de Galicia en substitución de D. Jesús Vázquez Abad (Art. 165.4 do Regulamento do Parlamento de Galicia)

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2021
 
--------------
 
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 26 de outubro de 2021, ao remate da sesión plenaria específica prevista nesa mesma data, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 20 de outubro de 2021, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Mocións
 
1.1 23176 (11/MOC-000061)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Arangüena Fernández, Pablo
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a defensa dos ecosistemas fluviais de Galicia (Moción a consecuencia da Interpelación nº 21329, publicada no BOPG nº 199, do 16.9.2021, e debatida na sesión plenaria do 28.9.2021)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 210, do 06.10.2021
 
1.2 23242 (11/MOC-000062)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Varela, Noa Susana
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de xestión do patrimonio cultural galego (Moción a consecuencia da Interpelación nº 21014, publicada no BOPG nº 199, do 16.09.2021, e debatida na sesión plenaria do 28.09.2021)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 210, do 06.10.2021
 
1.3 23252 (11/MOC-000063)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Fernández Gómez, Alexandra
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa vivenda protexida (Moción a consecuencia da Interpelación nº 11740, publicada no BOPG nº 105, do 03.03.2021, e debatida na sesión plenaria do 28.09.2021)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 210, do 06.10.2021
 
Punto 2. Proposicións non de lei
 
2.1 17027 (11/PNP-001663)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
 Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España dunha defensa, ante a Unión Europea e a Organización Mundial do Comercio, para frear a proposta de prohibir determinadas subvencións á pesca
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 155, do 16.06.2021
 
2.2 22515 (11/PNP-002040)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir o dereito ao aborto no Sistema público de saúde
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 206, do 29.09.2021
 
2.3 22845 (11/PNP-002065)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
 Sobre o procedemento aberto pola Comisión Europea a España por irregularidades na ampliación da concesión da AP-9
 Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG n.º 206, do 29.09.2021
 
2.4 22990 (11/PNP-002077)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para a reversión ao sistema público da titularidade e xestión do servizo de transporte sanitario terrestre e a mellora das condicións do seu persoal
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 210, do 06.10.2021
 
2.5 23379 (11/PNP-002111)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para reforzar o Servizo Público de Emprego e impulsar políticas activas de emprego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 213, do 15.10.2021
 
2.6 23387 (11/PNP-002112)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Candia López, María Elena e 13 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co Expediente de Regulación de Emprego da fábrica de Vestas en Viveiro e coa transición enerxética
 Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG n.º 213, do 15.10.2021
 
Punto 3. Interpelacións
 
3.1 22101 (11/INT-001176)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
 Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de xestión do ciclo da auga
 Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG n.º 202, do 22.09.2021
 
3.2 22563 (11/INT-001198)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co sector cultural galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 206, do 29.09.2021
 
3.3 23463 (11/INT-001237)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
 Sobre a política do Goberno galego respecto da transparencia informativa da situación sanitaria dos centros de atención residencial para persoas maiores
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 213, do 15.10.2021
 
Punto 4. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta de Galicia
 
4.1 23842 (11/POPX-000043)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Caballero Miguez, Gonzalo
 Sobre a rectificación das políticas de axuste aplicadas dende a anterior crise para impulsar a reactivación de Galicia
 
4.2 23843 (11/POPX-000044)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
 Sobre a proposta da Xunta para que Galicia  teña un financiamento xusto
 
Punto 5. Preguntas ao Goberno
 
5.1 23841 (11/PUP-000211)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a condena por parte do Goberno galego das manifestacións machistas do alcalde de Vilanova de Arousa dirixidas á presidenta da Deputación de Pontevedra
 
5.2 23173 (11/POP-003364)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Arangüena Fernández, Pablo e 3 máis
 Sobre as medidas para previr as verteduras nos ríos Asneiro e Deza
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 210, do 06.10.2021
 
5.3 23820 (11/PUP-000209)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para o 2022 no que atinxe ás partidas destinadas a infraestruturas viarias e ferroviarias en Galicia
 
5.4 22483 (11/POP-003300)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre a cobertura da praza da traballadora social no Centro de Educación Especial Saladino Cortizo, en Vigo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 206, do 29.09.2021
 
5.5 22300 (11/POP-003284)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 3 máis
Sobre a folga dos traballadores da empresa Imerys Kiln Furniture, na Guarda
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 206, do 29.09.2021
 
5.6 23148 (11/POP-003358)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
 Sobre a situación da fábrica de Alu Ibérica na Coruña
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 210, do 06.10.2021
 
5.7 23831 (11/PUP-000210)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Ríos Santomé, Paulo e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas para reactivar as terapias destinadas ás crianzas con diversidade funcional do centro San Rafael de Vigo
 
5.8 19543 (11/POP-002741)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre as previsións do impacto que terá a Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia en cada un dos eixes sobre os que actúa
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 180, do 04.08.2021
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2021

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina