saltar ao contido

Acordos da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 17 de febreiro de 2023

 

 

A  Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 17 de febreiro de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación sen modificacións

 

- 41048 (11/PNC-003594)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Freire Vázquez, María Begoña e 6 máis

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para que modifique os artigos 245 e 269 da Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, para evitar a ocupación da vivendas ou inmobles

BOPG n.º 382, do 21.09.2022

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 5 votos en contra e 0 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar ao Goberno de España a que proceda a:

 

1.- Modificar os artigos 245 e 269 da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro do Código Penal para endurecer as penas no caso de ocupación da vivenda ou inmoble, especialmente no caso de mafias. Recuperar o delito de usurpación de bens inmobles con penas de entre 3 e 5 anos.

 

2.- Incluír novas medidas procesuais na Lei de Axuizamento Criminal para mellorar a protección das persoas físicas ou xurídicas que sexan propietarias ou posuidoras lexítimas dunha vivenda ou inmoble co obxectivo de recuperar a plena posesión dunha vivenda ou parte dela, sempre que se viran privados da mesma sen o seu consentimento. Proceder ao desaloxo da vivenda ocupada en situación de flagrante delito ou, en caso de que non o sexa, en 24 horas por parte da Policía.

 

3.- Modificar a Lei 49/1960 sobre propiedade horizontal para que se habilite ás comunidades de propietarios como persoas xurídicas para que poidan iniciar os procesos de recuperación da vivenda en aras dunha mellor convivencia e evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, perigosas ou ilícitas.

 

4.- Incluír un novo apartado no apartado 4 do artigo 18 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local para evitar a inscrición no padrón municipal dun ocupante ilegal definido na Lei Orgánica contra a ocupación ilegal e para a convivencia veciñal e a protección da seguridade das persoas e cousas nas comunidades de propietarios.

 

Así como solicitar que esta inscrición se considere nula e non constitúa proba da súa residencia ou domicilio nin se lles atribúa ningún dereito. A tales efectos, os concellos darán de baixa de oficio ou a instancia do propietario ou posuidor real lexítimo as inscricións en canto tiveran coñecemento dilo.

 

5.- Modificar a lexislación tributaria para a redución de obrigacións contributivas de  arrendadores que xustifiquen a non percepción de rendas.

 

 

Aprobación con modificacións

 

- 43335 (11/PNC-003814)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para defender a propiedade e o uso público das fontes termais de Cuntis e garantir a súa protección e conservación

BOPG n.º 407, do 09.11.2022

 

Sométese a votación separada por puntos:

 

Puntos 1, 2 e 3: resultan rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

 

Punto 4: resulta aprobado pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento insta á Xunta de Galicia a incoar o procedemento para a declaración do patrimonio termal de Cuntis como Ben de Interese Cultural"

 

 

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2023

 
Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina