saltar ao contido

Acordo da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 3 de marzo de 2023

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 3 de marzo de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade con modificacións

 

- 44695 (11/PNC-003927)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co servizo de transporte interurbano de viaxeiros por estrada na liña Ribeira-Santiago de Compostela ao seu paso por Rianxo

BOPG n.º 420, do 14.12.2022

 

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

1º) Que lle esixa á empresa concesionaria do transporte interurbano de viaxeiros por estrada que solucione de inmediato as incidencias que está a padecer a veciñanza do concello de Rianxo coa liña Ribeira-Santiago tanto no que se refire ao cumprimento de horarios e frecuencias como ás medidas de seguridade e hixiene esixidas dos vehículos.

2º) Que sitúe nun lugar visible e accesible do web bus.gal o espazo para que a cidadanía poida informar das incidencias que teñen lugar con este servizo."​Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina