saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 14 de xuño de 2013

 

 

 

 

 

4.1    50866 (11/PNP-004204)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para facer constar como se materializaron os fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia recibidos do Estado

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 465, do 08.03.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a remitir de forma periódica ao Parlamento os informes de seguimento presentados ao Consello da Xunta respecto dos fondos europeos de recuperación".

        

        

4.3    53348 (11/PNP-004423)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a prevención da fraxilidade osteomuscular e a asistencia ás persoas que a padecen

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 492, do 10.05.2023

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a realizar un proceso asistencial integrado (PAI) do abordaxe da fraxilidade osteomuscular que homoxeneice a asistencia e a prevención deste proceso, integrando accións en Atención primaria e Atención hospitalaria (rehabilitación, traumatoloxía, reumatoloxía, entre outras especialidades) para estandarizar os coidados destas persoas e tendo en conta as necesidades específicas para o súa prevención e tratamento".

        

4.5    53572 (11/PNP-004446)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Freire Vázquez, María Begoña e 6 máis

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para que desenvolva as negociacións oportunas dirixidas a acadar un pacto nacional pola vivenda

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 494, do 16.05.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que desenvolva as negociacións oportunas dirixidas a acadar un Pacto Nacional pola Vivenda no que, entre outras medidas, contemple as seguintes:

 

  1. Aval de ata o 20% do total da vivenda para completar a financiación da hipoteca que soliciten os mozos, solventes pero que carezan de aforro previo.
  2. Avales á fianza de alugueiro para mozos con rendas medias e baixas, para reducir a súa carga á hora de acceder a un alugueiro.
  3. Axuda de 1.000 euros para a emancipación dos mozos que poderán destinar a gastos obxectivos do primeiro acceso a unha vivenda tanto no alugueiro coma compra. Progresiva en función da renda e nun único pago.
  4. Ampliación do presuposto do Bono Mozo de alugueiro, tendo en conta que a última convocatoria deixou sen axuda a miles de mozos.
  5. Reforzo da seguridade xurídica aos propietarios de inmobles ante o incremento da ocupación e tolerancia cero dende a administración pública fronte a este fenómeno. Desaloxo dos ocupas no prazo máximo de 24 horas.
  6. Aposta pola vivenda social, a de protección pública –tanto de promoción pública coma privada -, así como o alugueiro accesible en colaboración público-privada".

        

Saúdos, Gabinete de Comunicación.


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina