saltar ao contido

Acordo da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 19 de xuño de 2023

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na reunión do 19 de xuño de 2023, adoptou o seguinte acordo:

 

Procedementos de natureza normativa

Proxecto de lei

 

Designación da Ponencia

 

- 53362 (11/PL-000022)

Presidencia da Xunta de Galicia

Proxecto de Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia

BOPG n.º 491, do 09.05.2023

 

 

G.P. Popular de Galicia (P):

D. José Alberto Pazos Couñago (titular)

D.ª María Begoña Freire Vázquez (suplente)

 

G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):

D.ª Alexandra Fernández Gómez (titular)

D. Luís Bará Torres (suplente)

 

G.P. dos Socialistas de Galicia (S):

D.ª Patricia Otro Rodríguez (titular)

D. Julio Torrado Quintela(suplente)


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina