saltar ao contido

Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 20 de xuño de 2023

A  Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 20 de xuño de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación sen modificacións

 

- 52031 (11/PNC-004460)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto do Instituto Español de Oceanografía

BOPG n.º 478, do 05.04.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que se dirixa ao Goberno de España para que recupere o potencial do Instituto Español de Oceanografía (IEO) e o sanee, para sacalo da dramática situación económica na que se atopa. Alternativamente, se non se sente capacitado para manter e xestionar adecuadamente o IEO, o ceda a Galicia, previo saneamento, para potencialo."

 

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 53523 (11/PNC-004598)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis

Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno de España para que defenda ante a Comisión Europea o establecemento de normas que garantan a igualdade de condicións entre Tailandia e a Unión Europea e que eviten a competencia desleal

BOPG n.º 494, do 16.05.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que defenda ante a Comisión Europea:

 

1. A exclusión total do atún do Acordo de Libre Comercio con Tailandia e, por tanto, do proceso de liberalización arancelaria.

 

2. O establecemento de normas sólidas e equitativas que garantan a igualdade de condicións entre Tailandia e a Unión Europea que evite a competencia desleal."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina