saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 27 de xuño de 2023

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 27 de xuño de 2023, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

 

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 20 de xuño de 2023, a orde do día da sesión é a seguinte:

 

Punto 1.Texto Lexislativo
  
1.1Debate e votación do Ditame, elaborado pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, do Proxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia (doc. núm. 42313, 11/PL-000016)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 13.10.2022
 Publicación do informe de Ponencia, BOPG n.º 505, do 13.06.2023
  
Punto 2.Comparecencia
  
2.154637 (11/CPP-000131)
 Do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Unversidades, por petición propia, para informar da situación e das novas perspectivas da cultura en Galicia
  
Punto 3.Mocións
  
3.154515 (11/MOC-000164)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla
 Sobre o Servizo de Axuda no Fogar. (Moción consecuencia da interpelación doc. núm. 46669, publicada no BOPG núm. 438, do 19 de xaneiro de 2023, e debatida na sesión plenaria do 13 de xuño de 2023)
  
3.254541 (11/MOC-000165)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 González Albert, María
 Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención de incendios. (Moción consecuencia da interpelación doc. núm. 37443, publicada no BOPG núm. 353, do 1 de agosto de 2022, e debatida na sesión plenaria do 13 de xuño de 2023)
  
3.354550 (11/MOC-000166)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Seco García, Martín
 Sobre as axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios. (Moción consecuencia da interpelación doc. núm. 53530, publicada no BOPG núm. 494, do 16 de maio de 2023, e debatida na sesión plenaria do 13 de xuño de 2023)
  
Punto 4.Proposicións non de lei
  
4.143782 (11/PNP-003718)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Lago, Noelia e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para desenvolver a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 412, do 22.11.2022
  
4.251815 (11/PNP-004295)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para determinar normativamente os criterios de destino das doazóns de material ao sistema público de saúde
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 474, do 29.03.2023
  
4.353222 (11/PNP-004415)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Castro García, Daniel e Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
 Sobre as medidas que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a situación das e dos emigrantes galegos en Suíza
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 489, do 03.05.2023
  
4.4

53851 (11/PNP-004462)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e G.P. dos Socialistas de Galicia

 Sobre a abordaxe por parte da Xunta de Galicia de diferentes medidas para afrontar o problema de saúde pública que representan a enfermidade renal crónica e a diabetes mellitus tipo 2
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 499, do 31.05.2023
  
4.554057 (11/PNP-004484)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
 Sobre as solicitudes que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central, logo das eleccións xerais, no que se refire á ampliación do autogoberno e á axenda de traspaso de competencias
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 506, do 14.06.2023
  
4.654166 (11/PNP-004495)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
 Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno de España para seguir impulsando o proxecto do corredor atlántico ferroviario, no que se integran as comunidades do noroeste peninsular
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 506, do 14.06.2023
  
4.754249 (11/PNP-004505)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Sanz Arias, Cristina e 6 máis
 Sobre as demandas que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da xestión dos fondos europeos de recuperación
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 506, do 14.06.2023
  
Punto 5.Interpelacións
  
5.154065 (11/INT-002613)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
 Sobre a planificación da atención sanitaria na época estival
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 506, do 14.06.2023
  
5.254173 (11/INT-002621)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
 Sobre a loita contra a violencia machista
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 506, do 14.06.2023
  
5.354234 (11/INT-002625)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Carreira Pazos, Iria e 2 máis
 Sobre as políticas para afrontar os delitos de odio e a fobia ao colectivo LGBT
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 506, do 14.06.2023
  
Punto 6.Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta de Galicia
  
6.154631 (11/POPX-000111)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre os cambios que pensa introducir nas políticas de emprego da Xunta de Galicia
  
6.254632 (11/POPX-000112)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana
 Sobre o balance dos catorce anos de goberno do Partido Popular en materia de transferencias
  
Punto 7.

Preguntas ao Goberno

 

7.150325 (11/POP-007844)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
 Sobre o fraccionamento de tres contratos por parte da Axencia de Turismo de Galicia no ano 2022
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 461, do 01.03.2023
  
7.254292 (11/POP-008311)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
 Sobre a investigación xudicial aberta contra unha parte da dirección da Corporación Radio e Televisión de Galicia
 Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG n.º 506, do 14.06.2023
  
7.354124 (11/POP-008291)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
 Sobre o estado das infraestruturas viarias de competencia estatal en Galicia
 

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 506, do 14.06.2023

 

7.449721 (11/POP-007673)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
 Sobre a valoración por parte do Goberno galego das sentenzas xudiciais contrarias ao desenvolvemento eólico promovido pola Xunta de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 22.02.2023
  
7.553786 (11/POP-008252)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
 Sobre a valoración que realiza a Xunta de Galicia acerca do compromiso de manter a gratuidade para o cen por cento do alumnado das escolas infantís de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 499, do 31.05.2023
  
7.654593 (11/PUP-000344)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do grao de mantemento da modalidade de ensino presencial nos ciclos de Formación Profesional
  
7.754624 (11/PUP-000345)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Queixas Zas, Mercedes
 

Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades respecto da modalidade, presencial ou telemática, da docencia na Formación  Profesional

 

7.845914 (11/POP-006872)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
 Sobre as previsións do Goberno galego en relación coas medidas que limitan a extracción da mexilla
 

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 431, do 04.01.2023

 

7.954634 (11/PUP-000346)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 7 máis
 Sobre as políticas impulsadas en materia de prevención e de loita contra a violencia de xénero nos últimos anos
  

 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

 

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2023

 

 

 

Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina