saltar ao contido

Acordo da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o do 21 de xuño de 2023

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 21 de xuño de 2023, adoptou o seguinte acordo:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación sen modificacións

 

- 53219 (11/PNC-004573)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Salgado, Carlos e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para fomentar novas experiencias educativas e de intercambio lingüístico e cultural ente centros educativos galegos e portugueses

BOPG n.º 489, do 03.05.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a fomentar e desenvolver novas experiencias educativas e de intercambio lingüístico e cultural entre o alumnado e profesorado dos centros educativos galegos e portugueses, con especial atención a aqueles centros de concellos galegos limítrofes con outros do norte de Portugal."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina