saltar ao contido

Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 22 de xuño de 2023

 

A  Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 22 de xuño de 2023, adoptou o seguinte acordo:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade con modificacións

 

- 52121 (11/PNC-004469)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Arias Rodríguez, Raquel e 14 máis

Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno de España para que solicite da Unión Europea a necesidade de ampliar os criterios que se teñen en conta para a declaración de zona escasamente poboada

BOPG n.º 475, do 30.03.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que se dirixa ao Goberno de España para que solicite da Unión Europea a necesidade de ampliar os criterios que se teñen en conta para a declaración de zona escasamente poboada, incorporando a taxa de envellecemento, a dispersión poboacional, entre outros, de tal xeito que Galicia poida ter acceso aos beneficios  e recursos públicos que esta consideración trae aparellados."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina