saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 28 de xuño de 2023

4.3    53222 (11/PNP-004415)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Castro García, Daniel e Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago

Sobre as medidas que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a situación das e dos emigrantes galegos en Suíza

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 489, do 03.05.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a levar a cabo as seguintes medidas para mellorar a situación da emigración galega na Suíza:

 

1.- Realizar os trámites necesarios para que a CRTVG emita a través das súas canles dixitais con cobertura internacional programación infantil e xuvenil en galego.

 

2,- Permitir o acceso gratuíto á nosa sanidade pública a aqueles galegos e galegas retornadas que non tivesen cotizado nin en Galicia nin en España".

        

4.4    53851 (11/PNP-004462)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e G.P. dos Socialistas de Galicia

Sobre a abordaxe por parte da Xunta de Galicia de diferentes medidas para afrontar o problema de saúde pública que representan a enfermidade renal crónica e a diabetes mellitus tipo 2

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 499, do 31.05.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

 

1º.- Promover campañas de información e sensibilización sobre a vinculación entre as complicacións médicas asociadas á enfermidade renal crónica (ERC) e a diabetes mellitus tipo 2 (DM2), para lograr unha maior prevención primaria desta enfermidade.

 

2º.- Desenvolver unha abordaxe temperá e multidisciplinar do paciente con DM2 e ERC en fases iniciais da patoloxía, tratando de atrasar que progresen a estadios avanzados da enfermidade e acaben requirindo diálise e/ou transplante.

 

3º.- Impulsar plans específicos con dotación económica, por medio dos que protocolizar a realización das probas descritas nas guías clínicas de manexo da ERC.

 

4º.- Asegurar que se garante acceso a toda a innovación que permita   manexo adecuado dos pacientes con DM2 e ERC".

        

        

4.6    54166 (11/PNP-004495)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis

Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno de España para seguir impulsando o proxecto do corredor atlántico ferroviario, no que se integran as comunidades do noroeste peninsular

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 506, do 14.06.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a reiterar ao Goberno de España a necesidade de convocar con carácter de urxencia unha xuntanza co Comisionado do Corredor Atlántico e as comunidades de Galicia, Asturias e Castela e León, co obxecto de avanzar nas actuacións e compromisos que se identificaron como prioritarios no desenvolvemento desta infraestrutura estratéxica".

        

4.7    54249 (11/PNP-004505)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Sanz Arias, Cristina e 6 máis

Sobre as demandas que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da xestión dos fondos europeos de recuperación

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 506, do 14.06.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

 

  • Dirixirse ao Goberno de España para que rectifique a falta de planificación que lle caracteriza na xestión dos fondos europeos de recuperación e ofreza certezas para poder levar a cabo e financiar proxectos tractores como os de Stellantis, Resonac, Sentury Tire, Altri ou Forestal del Atlántico, que están a ser ignorados polo Executivo central a pesar de que aspiran a ser un punto de inflexión na transformación industrial de Galicia e a servir de pulo no ámbito social, laboral e económico da nosa comunidade.

 

  • Dirixirse ao Goberno do Estado para que rectifique o centralismo e falta de planificación na xestión dos fondos europeos de recuperación e ofreza certezas para poder levar a cabo e financiar proxectos tractores estratéxicos para Galicia desde o diálogo e o respecto ás competencias propias da comunidade e transferindo para a xestión directa os fondos necesarios en cumprimento dos reiterados acordos do Parlamento galego".

 

 

 

 

Saúdos, Gabinete de Comunicación.


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina