saltar ao contido

Acordo da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 5 de setembro de 2019

A  Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 5 de setembro de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 50815 (10/PNC-004092)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co concurso de acredores presentado e o posible peche da planta da empresa Poligal en Narón
BOPG n.º 486, do 12.06.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
 
1. Demandar do administrador concursal flexibilidade nos tempos para incrementar as posibilidades de atopar comprador.
 
2. Intensificar os traballos da Mesa técnica de traballo e a colaboración co Comité de Empresa.
 
3. Esixir una moito e maior implicación do Ministerio de Industria na busca de posibles novos inversores que asuman a xestión desta planta."
 
- 51988 (10/PNC-004154)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa presentación dun concurso de acredores e co posible peche da planta de Poligal en Narón, así como as axudas públicas autonómicas recibidas pola empresa
BOPG n.º 498, do 04.07.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
 
1. Defender ante os propietarios a continuidade da actividade produtiva e o mantemento dos postos de traballo, na planta de Poligal en Narón.
 
2. Demandar do administrador concursal flexibilidade nos tempos para incrementar as posibilidades de atopar comprador.
 
3. Revisar o cumprimento das condicións de concesión de todas as axudas públicas autonómicas recibidas pola empresa Poligal.
 
4. Esixir una moito e maior implicación do Ministerio de Industria na busca de posibles novos inversores que asuman a xestión desta planta".

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina