saltar ao contido

Acordos da Comisión 2ª. Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 13 de setembro de 2019


A  Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 13 de setembro de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 52223 (10/PNC-004168)
Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa práctica da aplicación de herbicidas nas marxes das estradas de titularidade autonómica para a eliminación de mato
BOPG n.º 502, do 10.07.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
 O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
 
1.- Avaliar alternativas medioambientalmente sostibles que permitan reducir progresivamente o uso de herbicidas no control da vexetación das marxes das estradas da súa rede viaria para que, no caso de que sexa viable, se restrinxa a súa utilización a aquelas zonas onde sexa necesario para garantir a visibilidade da estrada e, polo tanto, de acordo a criterios de seguridade viaria.
 
2.- De xeito análogo, solicitar ao Ministerio de Fomento e ás Deputacións Provinciais, así como aos Concellos, que avalíen alternativas que permitan reducir progresivamente o uso de herbicidas no control da vexetación das marxes das estradas da rede viaria da súa competencia, de acordo a criterios de seguridade viaria.

Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 53339 (10/PNC-004253)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre a demanda ao Ministerio de Fomento para que axilice a licitación das obras do enlace orbital de Santiago de Compostela
BOPG n.º 522, do 30.08.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a dirixirse ao Ministerio de Fomento para que axilice a licitación das obras do Enlace Orbital de Santiago de Compostela, que xa foi autorizada polo Consello de Ministros o pasado 12 de abril, ao obxecto de que a posta en servizo desta infraestrutura estratéxica para Santiago poida estar operativa no ano 2021.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina