saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 29 de xaneiro de 2019

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 29 de xaneiro de 2019, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 22 de xaneiro de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Texto lexislativo
 
 Debate de toma en consideración da Proposición de lei para a súa elevación ao Congreso dos Deputados, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, para garantir que a produción eléctrica cumpra unha función social no desenvolvemento económico e na creación de emprego e riqueza en Galicia. (doc. núm. 39449, 10/PPLC-000011)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 378, do 31.10.2018
 
Punto 2. Comparecencias

 
 
2.1 44220 (10/CPP-000090)
 Do Sr. conselleiro de Facenda, por petición propia, para informar do acordo de concertación do Emprego Público de Galicia asinado coas organizacións sindicais CC.OO e U.G.T.
 
2.2 37712 (10/CPP-000078)
 Da Sra. conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, por petición propia, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 03.10.2018
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 41993 (10/MOC-000121)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Casal Vidal, Francisco
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa información aos consumidores respecto das tarifas eléctricas (Moción consecuencia da interpelación nº 39120, publicada no BOPG núm. 375, do 24.10.2018 e debatida na sesión plenaria do 18.12.2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 405, do 03.01.2019
 
3.2 42005 (10/MOC-000122)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para desenvolver, durante 2019, un plan de mellora da profesionalización dos servizos de emerxencias e protección civil de Galicia (moción consecuencia da interpelación nº 40773, publicada no BOPG nº 390, do 28.11.2018, debatida no Pleno o 18 de decembro de 2018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 405, do 03.01.2019
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 28375 (10/PNP-002048)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a dotación polo Goberno galego dos recursos humanos e materiais necesarios ao Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018
 
4.2 34672 (10/PNP-002600)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 8 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para favorecer o esclarecemento do accidente ocorrido no marco do festival "O Marisquiño", na cidade de Vigo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
4.3 39106 (10/PNP-002909)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Rodríguez Estévez, David e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa solicitude de aprobación da modificación puntual do planeamento urbanístico na parroquia de Tameiga, no concello de Mos, para a execución dun proxecto deportivo e comercial
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
4.4 40194 (10/PNP-003014)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Miranda Pena, Flora María e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para dignificar a Atención Primaria da saúde e as súas profesionais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
4.5 42137 (10/PNP-003182)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
 Sobre as medidas necesarias para salvagardar o Centro Galego de Buenos Aires
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 410, do 14.01.2019
 
4.6 42380 (10/PNP-003192)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre o deseño e a implantación por parte da Xunta de Galicia dun plan extraordinario de recursos humanos para a atención primaria 2019-2020 no Sistema Galego Público de Saúde
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 410, do 14.01.2019
 
4.7 42624 (10/PNP-003201)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Otero Rodríguez, Patricia e 4 máis
 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de iniciativas que axuden a retomar a negociación do V Convenio Colectivo Marco do Grupo ENDESA
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019
 
4.8 43429 (10/PNP-003246)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 10 máis
 Sobre o apoio do Parlamento de Galicia á Xunta de Galicia na súa petición ao Goberno de España dunha resposta inmediata á proposta de establecemento dun marco eléctrico estable e un prezo eléctrico competitivo ás empresas electrointensivas
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 414, do 18.01.2019
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 35663 (10/INT-001186)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co cumprimento da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
5.2 39868 (10/INT-001316)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre a política do Goberno galego en materia de violencia de xénero
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 383, do 14.11.2018
 
5.3 40247 (10/INT-001337)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a política do Goberno galego para evitar as situacións de saturación nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
 
5.4 43058 (10/INT-001425)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
 Sobre a política do Goberno galego en materia de negociación de acordos con organizacións que cuestionan o autogoberno, os dereitos humanos e os principios fundamentais da convivencia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 44231 (10/POPX-000124)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as previsións do Goberno galego para a rectificación da súa política sanitaria de recortes e privatizacións
 
6.2 44232 (10/POPX-000125)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre as intencións do Goberno galego respecto da rectificación en profundidade da súa política sanitaria dos últimos anos
 
6.3 44233 (10/POPX-000126)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre os recortes nos dereitos da cidadanía
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno

 
7.1 44211 (10/PUP-000214)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos orzamentos xerais do Estado para o ano 2019 presentados polo Goberno central
 
7.2 42998 (10/POP-005086)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e 2 máis
 Sobre as intencións do Goberno galego en relación coa modificación da Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, co fin de regular o concepto de vivenda baleira para efectos do recargo no cobro do IBI e o establecemento do dereito de tanteo e retracto
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019
 
7.3 42261 (10/POP-004928)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
 Sobre a valoración que fai o Goberno galego sobre o investimento de 218 millóns de euros anunciado por Endesa na central das Pontes de García Rodríguez
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 410, do 14.01.2019
 
7.4 42357 (10/POP-004958)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a posición do Goberno galego diante do Estado e da Unión Europea ao respecto da transición enerxética
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 410, do 14.01.2019
 
7.5 44219 (10/PUP-000211)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as actuacións que vai desenvolver a Xunta de Galicia para evitar a parada dos fornos na empresa Ferroatlántica e as súas consecuencias
 
7.6 42295 (10/POP-004938)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
 Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia acerca do proxecto do novo polo tecnolóxico da Coruña Cidade das TIC, impulsado pola Universidade da Coruña en colaboración co Clúster TIC Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 410, do 14.01.2019
 
7.7 42815 (10/POP-005045)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre o modelo de xestión do Servizo de transporte sanitario urxente terrestre en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019
 
7.8 44212 (10/PUP-000213)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
 Sobre as medidas concretas que vai levar a cabo o Goberno galego para dotar de seguridade o porto de Malpica
 
 

7.9 44213 (10/PUP-000212)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería do Mar para mellorar a seguridade nas costas, así nos portos como o de Malpica
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
 
Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2019
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina