saltar ao contido

Acordo da Comisión 6ª. Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o día 16-05-2019

A  Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 16 de maio de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións

 
- 49408 (10/PNC-004002)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego de actuacións de promoción do uso da madeira na construción dirixidas aos profesionais, promotores e usuarios
BOPG n.º 470, do 30.04.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia para que poña en marcha accións de promoción do uso da madeira en construción dirixidas a profesionais, promotores e usuarios que contribúan a difundir as vantaxes do seu emprego permitindo a valorización dos produtos da industria forestal galega”.
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina