saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 10 de setembro de 2019

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 10 de setembro de 2019, ás  10:00  horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 3 de setembro de 2019, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Texto lexislativo
 
 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia para promover determinadas actuacións para a mellora mediambiental (doc. núm. 39918, 10/PPL-000031)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 384, do 15.11.2018
 
Punto 2. Comparecencias

 
2.1 52099 (10/CPP-000104)
 Do Sr. conselleiro de Cultura e Turismo, por petición propia, para informar sobre o Plan estratéxico do Xacobeo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 498, do 04.07.2019
 
2.2 54374 (10/CPP-000107)
 Da Sra. conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, por petición propia, para informar da situación actual do sistema de acceso á illa de Ons por parte dos veciños e veciñas
 
Acumúlase na anterior a seguinte
2.3 54163 (10/CPP-000106)
 Da Sra. conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, por petición dos GG.PP. de En Marea,  do Bloque Nacionalista Galego e do  Mixto, para dar conta dos criterios establecidos para o acceso de visitantes á illa de Ons, no Parque Nacional das Illas Atlánticas, e as restricións para o acceso das persoas de Ons e outras persoas coas que teñen relación de parentesco ou amizade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 52544 (10/MOC-000155)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa protección das persoas galegas usuarias de produtos financeiros
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 508, do 19.07.2019

3.2 52567 (10/MOC-000156)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula
 Sobre a xestión das subvencións percibidas polo sindicato Xóvenes Agricultores
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 508, do 19.07.2019
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 47097 (10/PNP-003547)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa concreción e deseño de medidas para a mellora da atención primaria no sistema sanitario
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 441, do 06.03.2019
 
4.2 51576 (10/PNP-003866)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas obras iniciadas na serra do Oribio, supostamente para a construción dun parque eólico nos concellos de Samos e de Triacastela
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 493, do 26.06.2019
 
4.3 51911 (10/PNP-003889)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a dotación por parte do Goberno galego ao Sergas dos recursos económicos necesarios para negociar na mesa sectorial un plan de estabilidade laboral que permita convocar as ofertas públicas de emprego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 495, do 01.07.2019
 
4.4 53132 (10/PNP-003960)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
 Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia, antes do primeiro trimestre de 2020, dun protocolo específico de atención ás persoas maiores que viven soas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
4.5 53868 (10/PNP-003989)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 14 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para solicitar do Goberno do Estado a adopción de varias medidas no eido da transición enerxética que permitan o mantemento da actividade e o emprego vinculado á central térmica das Pontes
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
4.6 54032 (10/PNP-004003)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para mellorar a oferta de estudos de mestrado no noso sistema universitario, así como respecto das axudas para favorecer o acceso a estes estudos en igualdade de condicións
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
4.7 54051 (10/PNP-004005)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para recuperar os investimentos pendentes en materia de infraestruturas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
4.8 54185 (10/PNP-004018)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Trenor López, Gonzalo e 17 máis
 Sobre o mantemento por parte da Xunta de Galicia da defensa diante da Unesco dunha candidatura para a declaración como patrimonio da humanidade da totalidade do actual territorio do Parque Nacional da Illas Atlánticas de Galicia e que non exclúa os arquipélagos de Ons e Sálvora nin a illa de Cortegada.
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
4.9 54188 (10/PNP-004019)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para a activación das cubas, así como para o mantemento do emprego e da actividade industrial, na factoría de Alcoa en San Cibrao, e as demandas que debe realizar ao Goberno central para paliar a crise da industria electrointensiva galega
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 49605 (10/INT-001661)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa oferta de solo empresarial e a implantación e fixación de empresas en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 
5.2 52802 (10/INT-001751)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar as actuais condicións laborais no sector do telemarketing, así como para evitar a deslocalización e a perda de postos de traballo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 512, do 29.07.2019
 
5.3 53912 (10/INT-001786)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa mellora continua do sistema educativo galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 54849 (10/POPX-000160)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre a valoración das políticas do Goberno galego en materia de vivenda
 
6.2 54853 (10/POPX-000161)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a xestión que vai levar a cabo o Goberno galego no último ano da X lexislatura
 
6.3 54854 (10/POPX-000162)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Caballero Míguez, Gonzalo
 Sobre o plan de acción do Goberno galego para o que queda de lexislatura
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 53685 (10/POP-006334)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre a valoración da actual relación institucional entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
7.2 54214 (10/POP-006457)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Prado del Río, Paula e 6 máis
 Sobre os principais beneficios que quere acadar a Xunta de Galicia para os funcionarios públicos e a sociedade galega en xeral mediante a reforma integral do Edificio Administrativo de San Caetano
 
7.3 54031 (10/POP-006414)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para evitar os efectos en Galicia da deslocalización de servizos de provisión e xestión de rede da empresa de telefonía R Cable
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
7.4 54848 (10/PUP-000262)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Vega Pérez, Daniel e 7 máis
 Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia diante do Goberno central para o mantemento da actividade da industria electrointensiva, en especial, a da planta de Alcoa en San Cibrao
 
7.5 54851 (10/PUP-000263)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
 Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos datos do investimento estranxeiro en Galicia
 
7.6 51771 (10/POP-006073)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da reapertura da escola unitaria do Colexio Rural Agrupado de Narón
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 493, do 26.06.2019
 
7.7 53343 (10/POP-006272)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre a valoración por parte do Goberno galego da elevada porcentaxe de prazas que quedaron sen cubrir na oferta pública de emprego para o ensino
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
7.8 54006 (10/POP-006408)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre o funcionamento das visitas ao pazo de Meirás
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
7.9 53518 (10/POP-006306)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre a valoración pola Xunta de Galicia das condicións laborais do persoal do Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
7.10 54182 (10/POP-006451)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre o pechamento de camas hospitalarias durante os meses de verán
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 521, do 29.08.2019
 
7.11 52661 (10/POP-006148)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
 Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para seguir ampliando o Programa de acollemento familiar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 513, do 30.07.2019
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
 
Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina