saltar ao contido

Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 12 de setembro de 2019

 
A  Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 12 de setembro de 2019, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 23018 (10/PNC-001839)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a solicitude polo Goberno galego ao Goberno central da garantía da seguridade das frotas galegas que desenvolven a súa actividade en augas internacionais, en especial diante da decisión do Reino Unido de endurecer a vixilancia nas súas augas
BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 6 votos a favor, 3 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia pide a Xunta de Galicia a que solicite do Goberno central, no ámbito das súas competencias, que garante a seguridade das nosas flotas en augas internacionais, especialmente ante a decisión de Reino Unido de endurecer a vixilancia nas súas augas."

- 36690 (10/PNC-002943)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado para que informe dos movementos que se poidan producir do actual modelo de xestión do caladoiro Cantábrico noroeste
BOPG n.º 358, do 19.09.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 6 votos a favor, 3 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a pedir ao novo Goberno de Madrid que se informe de calquera movemento ou cambio que se poida producir do actual modelo de xestión do caladoiro Cantábrico noroeste, ao mesmo tempo que solicita que se respecte este modelo, que tan bos resultados están dando para o sector pesqueiro galego."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións

- 37845 (10/PNC-003037)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización por parte do Goberno galego das xestións precisas para a posta en marcha do plan de sinalización de bateas antes do remate do ano 2018
BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a levar a cabo as xestións precisas para que o Plan de sinalización de bateas pendente desde 2015, poida ser una realidade antes de que remate a lexislatura una vez recibidas as autorizacións do Estado."
 
- 38608 (10/PNC-003084)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da modificación da taxa de axudas á navegación, de xeito que se insiran exencións ao seu pagamento para a pesca artesanal e o marisqueo a flote
BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno central a inmediata modificación da Taxa de Axudas á Navegación de xeito que se inclúan exencións ao pago da taxa para a pesca artesanal e o marisque a frote e igualmente proceda a una revisión das taxas autonómicas vixentes para o mesmo sector, tal que se estude o establecemento de posibles exencións ou bonificacións tendentes á redución dos seus importes cara ao ano 2020."
 
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 49626 (10/PNC-004014)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central de adopción das medidas oportunas para garantir a participación dos traballadores e traballadoras galegas embarcados en augas alleas ao Estado español en todos os procesos electorais
BOPG n.º 476, do 14.05.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a esixir do Estado español a adopción das medidas oportunas, que garantan a participación dos traballadores e traballadoras galegas embarcados en augas alleas ao Estado en todos os procesos electorais."
 
- 52165 (10/PNC-004164)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para a presentación no Parlamento de Galicia dun proxecto dirixido á mellora integral do Porto Chico de Foz
BOPG n.º 502, do 10.07.2019
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta a entrevistarse cos colectivos profesionais, recreativos e culturais afectados polo estado do Porto Chico de Foz e, de acordo cos mesmos, presentar ante o Parlamento un proxecto, acompañado de cronograma e partidas orzamentarias, para acometer una mellora integral do Porto Chico de Foz, que contemple a mellora das condicións de abrigo do mesmo e una mellora na seguridade, así como o aumento de prazas de atraque."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina