saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 13 de setembro de 2023


4.1    48705 (11/PNP-004035)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pardo López, Adrián e 7 máis

Sobre o compromiso do Parlamento de Galicia na defensa da Constitución de 1978 e na defensa da independencia do poder xudicial

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 450, do 08.02.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia acorda como resolución:

 

1. Expresar o firme compromiso do Parlamento de Galicia na defensa da

Constitución de 1978 e dos valores democráticos que se ven reflectidos no seu artigo primeiro onde define ao noso país como un Estado social e democrático de Dereito, que propugna como valores superiores do seu ordenamento xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político.

 

2. Expresar o firme compromiso do Parlamento de Galicia na defensa da

independencia do poder xudicial, o cal non pode ser usado como elemento de negociación mediante cesións esixidas por partidos independentistas para garantir a continuidade dun Goberno".

        

 

4.3    53570 (11/PNP-004445)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para potenciar a investigación no eido da medicina xenómica

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 494, do 16.05.2023

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a potenciar a investigación no eido da medicina xenómica co establecemento de acordos de investigación con outras entidades, preferentemente de carácter público, que permitan xerar un valor engadido en materia de detección precoz ós traballos realizados pola Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica".​


Saúdos, Gabinete de Comunicación.Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina