saltar ao contido

Acordos da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 14 de setembro de 2023

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 14 de setembro de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade con modificacións

 

- 55273 (11/PNC-004741)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e 2 máis

Sobre determinadas actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia orientadas á mellora da área de oncoloxía pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

BOPG n.º 527, do 19.07.2023

 

- 55346 (11/PNC-004745)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Carreira Pazos, Iria e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia no que atinxe á estrutura e condicións do equipo da unidade de oncoloxía pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

BOPG n.º 527, do 19.07.2023

 

Sométese a votación a transacción conxunta das dúas iniciativas e resultan aprobadas con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Recoñecer o labor que están a facer os profesionais de oncoloxía pediátrica de Galicia, reforzando a súa estrutura en rede e a capacidade organizativa dentro do conxunto do funcionamento dos centros sanitarios dos que forman parte, contribuíndo así á mellora dun funcionamento integral, homoxéneo e coordinado da Unidade de Oncoloxía Pediátrica de Galicia.

2. Cubrir coa máxima axilidade as vacantes que se poidan xerar por xubilacións ou traslados a través de contratacións co máximo nivel de estabilidade posible.

3. Mellorar a dotación de recursos materiais e humanos do equipo de oncoloxía pediátrica de Santiago de Compostela, para poder fortalecer o seu funcionamento e a súa capacidade asistencial, poñendo especial interese en facilitar a formación continuada e actualizada dos profesionais que forman parte del."

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 57725 (11/PNC-004823)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis

Sobre a demanda dirixida ao Goberno galego co obxecto de que desautorice o cambio de localización da farmacia de Marrozos, en Santiago de Compostela

BOPG n.º 552, do 30.08.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, de acordo co establecido no artigo 41 da Lei 3/2019, do 2 de xullo, a non autorizar o cambio de emprazamento da farmacia de Marrozos coa fin de non prexudicar gravemente o servizo farmacéutico nesa zona."

 

- 58176 (11/PNC-004862)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 7 máis

Sobre a demanda á Xunta de Galicia para que se dirixa ao Goberno do Estado co obxecto de que impulse a aprobación dunha lei orgánica contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual

BOPG n.º 552, do 30.08.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno do Estado para que dea cumprimento á medida 257 do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, que establece o impulso e aprobación dunha Lei Orgánica contra a Trata de seres humanos con fins de explotación sexual."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina