saltar ao contido

Acordo da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 20 de setembro de 2023

 

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 20 de setembro de 2023, adoptou  o seguinte acordo:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 57219 (11/PNC-004799)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez López, Noelia e 12 máis

Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno de España e ao Adif respecto da construción da parte ferroviaria da estación intermodal de Ourense

BOPG n.º 547, do 21.08.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España e a Adif, para que estableza datas concretas e certeiras respecto á construción da parte ferroviaria da estación intermodal de Ourense, que lle corresponde realizar, e que cumpra co convenio asinado co Concello e coa Xunta de Galicia no que a administración central se comprometía a remodelar a estación de tren, a favorecer a integración do ferrocarril na cidade e garantir a permeabilidade dos diferentes medios de transporte de viaxeiros."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina